Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stromy v Praze 9 – Černý Most a jejich ochrana – environmentální výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ
Název práce v češtině: Stromy v Praze 9 – Černý Most a jejich ochrana – environmentální výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Trees in Prague 9 – Černý Most and their Protection – Environmental Education Program for Pupils of Lower Secondary School
Klíčová slova: Stromy v ČR, Prague 9, environmentální výuka, 2. stupeň ZŠ
Klíčová slova anglicky: Trees in the Czech Republic, Prague 9, environmental education, lower secondary school
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2022
Datum zadání: 10.08.2022
Datum a čas obhajoby: 19.05.2023 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude obsahovat včetně povinných tyto části:
Úvod
Cíle práce
Teoretická část
- Výuka botaniky na 2. stupni ZŠ
- Environmentální výchova na 2. stupni ZŠ v souvislosti s tématem práce
- Stromy v ČR
- Význam stromů (obecně)
- Ochrana stromů v ČR
- Charakteristika lokality Praha 9 - Černý Most
- Environmentální a terénní výuka
Praktická část
- Charakteristika vybrané ZŠ
- Navržený výukový program
- Průběh aplikace výukového programu
- Vyhodnocení aplikace programu a zpětná vazba
- Doporučení pro pedagogickou praxi
Diskuse
Závěr
Seznam odborné literatury
Broncová, D. (ed.) (2000). Kniha o Praze 14. Hloubětín, Kyje, Černý Most a okolí. Milpo, Praha.
Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy. UPOL, Olomouc. ISBN 978-80-244-4393-5.
Kremer, B. P. (1995). Stromy. Ikar, Praha.
MŠMT (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. 7., aktualizované a rozšířené vydání. Portál, Praha.
Skoumalová, A. & Hrouda, L. (2018). Rostliny naší přírody. Academia, Praha.
Úradníček, L. (2009). Dřeviny České republiky. Lesnická práce s.r.o., Písek.
Větvička, V. (2018). Stromy a keře, mé životní lásky. Aventinum, Praha
učebnice přírodopisu, biologie, atlasy rostlin
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá navržením a ověřením výukového programu pro žáky 2. stupně ZŠ zaměřeného na poznávání stromů v ČR, resp. v Praze 9 – Černý Most, včetně jejich ekologie, významu a ochrany. Cílem práce je vytvořit výukový program, který propojí teoretické znalosti žáků z oblasti botaniky a environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí a poznávání místa, v němž žáci žijí.
V teoretické části bude blíže specifikována výuka botaniky a environmentální výchovy na 2. stupni ZŠ v souvislosti s tématem práce. Dále bude věnován prostor stromům v ČR, jejich ekologii, významu a ochraně. Současně bude definován environmentální výukový program včetně aplikované formy a metod práce. V rámci praktické části bude sestaven konkrétní výukový program, který bude následně ověřen v praxi, vyhodnocen a na základě zpětné vazby modifikován.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis deals with the design and verification of an educational program for 2nd grade elementary school students focused on learning about trees in the Czech Republic, primarily around the school, respectively in Prague 9 – Černý Most, including their ecology, importance and protection. The aim of the work is to create a teaching program that combines the theoretical knowledge of students in the field of botany and environmental education with practice in the sense of teaching in the natural environment and learning about the place where students live.
The theoretical part will specify the teaching of botany and environmental education at the 2nd level of elementary school in connection with the topic of the work. After that will be part devoted to trees in the Czech Republic, their ecology, importance and protection. At the same time will be defined an environmental educational program , including the applied form and methods of work. Within the practical part, will be compiled a specific curriculum, which will then be verified in practice, evaluated and modified on the basis of feedback.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK