Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická podpora dětí ze znevýhodňujícího prostředí
Název práce v češtině: Pedagogická podpora dětí ze znevýhodňujícího prostředí
Název v anglickém jazyce: Pedagogical support for children with underprivileged background
Klíčová slova: dítě ze znevýhodňujícího prostředí, doučování, neziskový sektor, dobrovolník
Klíčová slova anglicky: child with underprivileged background, tutoring, non-profit sector, volunteer
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2022
Datum zadání: 25.07.2022
Datum a čas obhajoby: 19.05.2023 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I.fáze: vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny
v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metod
III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

Hájek,B., Hofbauer, B,, Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času a současné trendy. PORTÁL
Hájek,B., Hofbauer, B,, Pávková, J. Pedagogika volného času. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Hofbauer, B. Kapitoly z pedagogiky volného času - - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Bendl, S. a kol. Vychovatelství. Praha: GRADA. 2015

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Předběžná náplň práce
Práce se soustředí na mapování podpory znevýhodněných dětí v oblasti neziskového sektoru. Empirická část se opře o postupy šetření kvalitativní povahy. Tematicky se BP bude pohybovat na pomezí pedagogiky volného času, školní přípravy a sociální práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK