Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politika starostlivosti o duševné zdravie v Českej republike a na Slovensku z perspektívy historického inštitucionalizmu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Politika starostlivosti o duševné zdravie v Českej republike a na Slovensku z perspektívy historického inštitucionalizmu
Název práce v češtině: Politika péče o duševní zdraví v České republice a na Slovensku z perspektivy historického institucionalismu
Název v anglickém jazyce: The policy of mental health care in the Czech Republic and Slovakia from the perspective of historical institutionalism
Klíčová slova: politika duševného zdravia, historický inštitucionalizmus, reforma psychiatrickej starostlivosti, kvalita života
Klíčová slova anglicky: mental health policy, historical institutionalism, reform of psychiatric care, quality of life
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2022
Datum zadání: 30.06.2022
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Oponenti: MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. BRAUN, Virginia, CLARKE, Victoria. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006. 3(2), s.77-101.
2. CONRAD, Peter, SCHNEIDER, Joseph. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Expanded edition. Philadelphia: Tepmple University Press, 1992. ISBN 0-87722-998-8
3. ČSÚ, 2021. Sebevraždenost v Česku setrvale klesá. online. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazednost-v-cesku-setrvale-klesa
4. ENGEL, George. The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine. Science, 1977. Vol 196 (4286), s. 129-136. DOI: 10.1126/science.847460
5. FABIAN, Anton. Etika vo výskume. Filozofická fakulta UPJŠ, 2018. online. Dostupné z: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lyocsa1/subor/fabian.pdf
6. FOUCALT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2
7. HAY, Colin, WINCOTT, Daniel. Structure, Agency and Historical Institutionalism. 1998. Political Studies Association. Vol. 46 (5), s. 951-957
8. MOSES, Jonathon W., KNUTSEN Torbjorn L. Ways od Knowing. Competing Methodologies in Social and Political Research. Second Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2012. 348 s. ISBN 978-0-230-36069-3
9. NCZISK, 2021. Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike za rok 2020. online. Dostupné z: https://www.nczisk.sk/aktuality/Pages/Samovrazdy-a-samovrazedne-pokusy-v-Slovenskej-republike-2020.aspx
10. PIERSON, Paul. The Path to European Integration: A Historical-Institutionalist Analysis. Comparative Political Studies. 1996. Vol. 96 (2). DOI: 10.1177/0010414096029002001
11. PIERSON, Paul. Increasing Returns, Path Dependence,and the Study of Politics. The American Political Science Review, 2000. Vol. 94 (2), s.251-267. DOI: 10.2307/2586011
12. ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014. 386 s. ISBN 978-80-262-0644-6
13. WHO. Mental Health Atlas. 2020. 136 s. ISBN 978-92-4-003670-3

Předběžná náplň práce
Od 90. rokov 20. storočia Česko a Slovensko kráčajú v oblasti starostlivosti o duševné zdravie svojou vlastnou cestou. Obe krajiny bojovali s absenciou systematických krokov a zmien, ktoré by napomohli ku skvalitneniu systému a po dlhú dobu i s malým záujmom zo strany politikov a nedostatkom finančných prostriedkov. Problematickým sa po dlhé roky tiež javili len malé kroky ku naplneniu bio-psycho-sociálneho modelu a z dôvodu nedostatku ambulantných psychiatrov a veľkého previsu pacientov i výhra kvantity nad požadovanou kvalitou. Systémový proces reformy psychiatrickej starostlivosti v Českej republike a pripravovaná reforma psychiatrickej starostlivosti na Slovensku sú krokmi, ktoré môžu byť zaujímavým posunom v oblasti politiky starostlivosti o duševné zdravie a priniesť tak dlho očakávané zmeny.

Svoj výskum v diplomovej práci by som chcela zamerať na vysvetlenie vývoja politík starostlivosti o duševné zdravie v Českej republike a na Slovensku v kontexte rôznych ukazovateľov. V prvom rade pôjde o rutinne zbierané štatistické údaje, ktoré sú verejne dostupné, čo mi umožní zistiť ako systémy v oboch krajinách fungujú. Z plánovaných expertných rozhovorov sa pokúsim získať informácie predovšetkým o kritických oblastiach a stanovím vďaka nim tzv. critical junctures, nakoľko rozhovory budem prevádzať s expertami z rôznych oblastí (napr. z oblasti tvorby politiky, implementácie, poskytovania služieb...). Komparácia mi následne umožní vygenerovanie postupov, ktoré v oboch krajinách fungujú a ktoré naopak nie. Pôjde o tzv. „prirodzený experiment“, ktorý umožní to, aby sa jedna krajina mohla učiť od druhej. Obe krajiny sú si dodnes blízke, nakoľko ich spája pomerne dlhá spoločná história a samotné systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti vychádzajú zo spoločného základu. Nakoľko Česká republika už svoju Reformu psychiatrickej starostlivosti má a Slovensko svoju aktuálne pripravuje, práca by mohla ďalej slúžiť i ako „poučenie“ sa zo skúsenosti blízkeho suseda. Rada by som tiež poukázala na fakt, že podľa môjho aktuálne prevedeného researchu dodnes neexistuje odborná publikácia, ktorá by sa venovala vysvetleniu vývoja v tejto oblasti na poli Česka a Slovenska. Dostupné články (napr. Dlouhý, 2009; Dlouhý, 2014; Dobiášová a kol., 2016) sa venujú oblasti politiky starostlivosti o duševné zdravie buď len v Českej republike alebo len do roku 2015, čo je vzhľadom na veľké systematické zmeny po tomto roku aktuálne nedostatočné. Na Slovensku odborné články či publikácie, ktoré by zohľadňovali i verejne politický aspekt dokonca takmer úplne absentujú. Rovnako tak som nenašla bakalársku či diplomovú prácu, ktorá by sa problematike venovala v takomto ponímaní. V neposlednom rade by som chcela zdôrazniť dôležitosť tejto tematiky vzhľadom na vývoj udalostí v posledných rokoch, kedy je ešte viac ako inokedy dôležité mať efektívne a kvalitne nastavenú politiku starostlivosti o duševné zdravie.

Na základe vyššie uvedeného si vo svojej diplomovej práci kladiem nasledujúci cieľ, a to: Vysvetliť vývoj politík starostlivosti o duševné zdravie v Českej republike a na Slovensku v kontexte historického inštitucionalizmu.

Diplomová práca bude vo všeobecnosti postavená ako kvalitatívny výskum. Mojím zámerom bude vysvetliť určitý jav a porozumieť mu - nebudem sa pokúšať o zovšeobecnenie, no budem sa snažiť pochopiť odlišnosti medzi krajinami. Z hľadiska výskumného designu budem využívať komparatívnu metódu, ktorej základným stavebným kameňom bude skúmanie hlavných politických udalostí (Thompson, 2015). Komparovať budem inštitucionálny vývoj a jednotlivé critical junctures v oblasti politík starostlivosti o duševné zdravie v Českej a Slovenskej republike, pričom samotnú komparáciu začnem prevádzať od roku 1993, čiže od doby rozdelenia bývalého Československa a budem pokračovať až do súčasnosti, čiže do konca roku 2022. Moses a Knutsen (2019) upozorňujú, že mnoho výskumníkov pri prevádzaní komparácie svoju pozornosť sústredí hlavne na hľadanie podobností, no netreba zabúdať i na vnímanie rozdielov – či už tých pôvodných alebo tých, ktoré nám postupne vyplynú z odlišného vývoja z rovnakej počiatočnej pozície.

Zdroje, ktoré budem využívať k získaniu odpovedí na výskumné otázky a pre dosiahnutie hlavného i čiastočných cieľov, budú delené na primárne a sekundárne (Veselý, 2011). Mojim primárnym zdrojom bude prevedené expertné šetrenie, kde som si zatiaľ predbežne stanovila za cieľ osloviť 20 popredných odborníkov na zvolenú problematiku – po 10 v každej zo skúmaných krajín tak, aby som získala rovnomerné zastúpenie odborníkov v rôznych sférach. Za experta v mojej práci považujem osobu, má v zvolenej problematike minimálne 5 ročnú prax a skúsenosti. Pre účely diplomovej práce bude využitý rozhovor, ktorý patrí medzi najčastejšie využívané metódy v rámci kvalitatívneho výskumu (Švaříček, Šeďová, 2014, s. 159). Rozhovory budú vedené pološtruktúrovane, čiže na základe predom pripravených okruhov otázok, ktoré budú určovať ich smerovanie, no nebudú mať rigidnú štruktúru. Tieto rozhovory budú doslovne prepísané a následne tematicky zanalyzované, s využitím tematického kódovania – dopredu nebudú stanovené tie témy, ktoré hľadáme, tie vystanú až v priebehu samotnej analýzy (Braun, Clarke, 2006). Tematická analýza je využívaná predovšetkým za účelom hlbokého pochopenia skúmanej problematiky a prepojenia získaných informácií. Sekundárnymi zdrojmi budú predovšetkým dostupné dokumenty – odborné štúdie, monografie, štatistiky, aktuálnu i dnes už neplatnú legislatívu, dôvodové správy zákonov či rôzne výročné správy. Dokumenty budem vyhľadávať ako v digitálnych portáloch, tak i fyzicky v knižniciach.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I would like to focus my research on explaining the development of mental health care policies in the Czech Republic and Slovakia in the context of various indicators. First of all, it will be routinely collected statistical data that is publicly available, which will allow me to find out how the systems in both countries work. From the planned expert interviews, I will try to obtain information mainly on critical areas and through them, I will establish critical junctures, because I will be conducting interviews with experts from different areas (e.g., in the field of policy making, implementation, service provision...). The comparison will enable me to generate procedures that work in both countries, and which do not. It will be a so-called "natural experiment" that will allow one country to learn from another. The two countries are still close today because they have a relatively long history together and the health care systems themselves are based on a common foundation. Since the Czech Republic already has its Reform of Psychiatric Care and Slovakia is currently preparing it, the work could also serve as a "lesson" from the experience of a close neighbour.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK