Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environments of DIY Spirituality
Název práce v češtině: Prostředí DIY spirituality
Název v anglickém jazyce: Environments of DIY Spirituality
Klíčová slova: spiritualita, Česká punk scéna, Subkultura, DIY
Klíčová slova anglicky: spirituality, Czech punk scene, Subculture, DIY
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2022
Datum zadání: 28.06.2022
Datum a čas obhajoby: 13.09.2023 13:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, B228, 228, seminární místnost ISS
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2023
Oponenti: RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bennett, A., & Peterson, R. A. (2004). Music scenes: Local, Translocal and Virtual.

Charvát Jan, & Kuřík Bob. (2018). "Mikrofon Je naše Bomba": Politika a hudební subkultury
mládeže V postsocialistickém česku. Togga.

Dinesh Bist & Peter Smith (2021) Music and spirituality: Reflections on the role of music
and the natural environment in healing, Journal for the Study of Spirituality, 11:1, 75-86,
DOI: 10.1080/20440243.2021.1885941

Frith, S., & Cohen, S. (1992). Rock culture in Liverpool: Popular Music in the making.
Contemporary Sociology, 21(4), 529. https://doi.org/10.2307/2075908

Gibas, P., & Nyklová, B. (2020). Kutilství... DIY. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Retrieved June 20, 2022, from https://www.soc.cas.cz/publikace/kutilstvi-diy

Kuřík, B. (2010). Nový Prostor: články: Ocelové SRDCE Otrávené (Bob Kuřík). Ocelové
srdce otrávené (Bob Kuřík). Retrieved June 20, 2022, from
https://novyprostor.cz/clanky/358/ocelove-srdce-otravene

Kuřík, B., & Kopecký, P. (n.d.). O punku I indiánech S bobem kuříkem. O punku i indiánech s Bobem Kuříkem. Retrieved June 18, 2022, from https://www.tka.cz/podcasty/o-
punku-i-indianech-s-bobem-kurikem

Oravcová Anna, & Kolářová Marta. (2012). Revolta Stylem: Hudební subkultury mládeže V České republice. Sociologické nakladatelství (Slon).

Sterwart, F. (2012) ‘Beyond Krishnacore: Straight Edge Punk and Implicit Religion’, Implicit Religion, 15(3), pp. 259–288. doi: 10.1558/imre.v15i3.259.

Veselý, Karel, and Tomáš Souček. Kmeny: současné městské subkultury. V Praze: Bigg Boss & Yinachi, 2011. Print.

Veselý, Karel, and Tomáš Souček. Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. V Praze: Bigg Boss & Yinachi, 2013. Print.

Veselý, Karel, and Tomáš Souček. Kmeny 90: městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000. Praha: BiggBoss, 2016. Print.
Předběžná náplň práce
Kvalitativní studie o spiritualitě v Ostravských a Vsetínských DIY punk scénách. Komparativní studie mezi scénami. Výzkumné metody: zúčastněné pozorování, semi-strukturované rozhovory, vizuální analýza alb a analýza slov u písníček.

Výzkumné otázky: Jak se v ohledu spirituálních vír a praktik obě scény liší? Daly by se dané rozdíly vysvětlit environmentálními faktory? Čím si jsou dané scény podobné? Mohly by se tyto similarity připsat DIY aspektu jejich subkultury? Jaké elementy se objevují v jejich spirituálních vírách a praktikách? Jak se spiritualita a DIY projevují v materialitě jejich spirituality, jak je tato materialita ovlivněna environmentálními faktory?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Qualitative analysis of spirituality of DIY punks on the Vsetínsko and Ostrava scenes. Comparative study. Research methods: participative observation; semi-structured interviews, visual analysis of album covers and analysis of song lyrics.

Research questions: In terms of spiritual beliefs and practices, how the separate investigated scenes different from each other? How are these differences relatable to environmental factors? How are they similar? And can these similarities attributed to the DIY aspect of their punk membership? What elements are incorporated into their spiritual beliefs and practices? How do spirituality and DIY translate into the materiality of their spirituality, how is this materiality influenced by environmental factors?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK