Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací návyky a rizko obezity u žáků 2. stupně základních škol s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
Název práce v češtině: Stravovací návyky a rizko obezity u žáků 2. stupně základních škol s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
Název v anglickém jazyce: Eating habits and risk of obesity in upper primary school pupils with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Klíčová slova: Porucha s deficitem pozornosti s hyperaktivitou, stravovací návyky, dětská obezity, žáci, 2. stupeň základní školy
Klíčová slova anglicky: Attention deficit hyperactivity disorder, eating habits, childhood obesity, pupils, second grade of primary school
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2022
Datum zadání: 24.05.2022
Datum a čas obhajoby: 12.09.2023 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD104SP1)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky a rizikem obezity u žáků 2. stupně základních škol s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a lze jí rozdělit na dvě části. Teoretická část definuje syndrom ADHD a dětskou obezitu, jejich vznik, výskyt, diagnostiku i léčbu. Skládá se ze tří kapitol, poslední z nich je přímo věnovaná tvorbě stravovacích a pohybových návyků jedince.
Výzkumná část vychází z dat čerpaných kvantitativně prostřednictvím dotazníků pro žáky se syndromem ADHD ve věku 11 až 15 let navštěvujících 2. stupeň základních škol, a také pro jejich rodiče. Dotazník bylo možno vyplňovat online nebo papírovou formou v období od 23.10.2022 do 19.1.2023. Dotazník byl tvořen celkem 18 položkami, jejichž cílem bylo identifikovat stravovací a pohybové návyky a povědomí žáků o dětské obezitě a zjistit, zda stravovací návyky souvisí s projevy ADHD a jeho medikací, a také s rozvojem dětské obezity. Výzkum potvrdil některá tvrzení vědeckých studií, prokázal určité rozdíly ve stravovacích a pohybových návycích mezi jedinci s farmakologickou léčbou na ADHD a nemedikovanými jedinci. Také objasnil, jaké povědomí o vzniku a prevenci dětské obezity žáci mají. Získané poznatky jsou shrnuty v kapitole diskuze a závěr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the eating habits and the risk of obesity in upper primary school pupils with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and it can be divided into two parts. The theoretical part defines ADHD and childhood obesity syndrome, their origin, occurrence, diagnosis and treatment. It consists of three chapters, the last one is directly devoted to the formation of an individual's eating and exercise habits.
The research section is based on data drawn quantitatively through questionnaires administered to pupils with ADHD aged 11 to 15 years attending upper primary schools and also to their parents. The questionnaire could be completed online or on paper between October 23, 2022 and January 19, 2023. The questionnaire consisted of a total of 18 items, which aimed to identify the eating and exercise habits and awareness of childhood obesity among pupils and to determine whether eating habits are related to the manifestations of ADHD and its medication, as well as to the development of childhood obesity.
The research confirmed some of the claims made in scientific studies, showed some differences in eating and exercise habits between individuals medicated for ADHD and unmedicated individuals, and shed light on students' awareness of the onset and prevention of childhood obesity. The findings are summarized in the discussion and conclusion chapter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK