Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In vitro saturačné štúdie gáliom-67 a zirkóniom-89 značenej monoklonálnej protilátky ramucirumab na SKOV-3 bunkovej línii
Název práce v jazyce práce (slovenština): In vitro saturačné štúdie gáliom-67 a zirkóniom-89 značenej monoklonálnej protilátky ramucirumab na SKOV-3 bunkovej línii
Název práce v češtině: In vitro saturační studie gallium-67 a zirkonium-89 značené monoklonální protilátky ramucirumab na SKOV-3 buněčné linii
Název v anglickém jazyce: In vitro saturation study of gallium-67 and zirconium-89 labelled monoclonal antibody ramucirumab on SKOV-3 cell line
Klíčová slova: gallium-67, in vitro saturační studie, monoklonální protilátka, radioaktivní značení, ramucirumab, SKOV3, VEGFR2
Klíčová slova anglicky: gallium-67, in vitro saturation study, monoclonal antibody, radiolabelling, ramucirumab, SKOV3, VEGFR2
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2022
Datum zadání: 09.05.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2022
Datum a čas obhajoby: 07.10.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2022
Oponenti: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání dostupných informací k zadané tématice v odborné literatuře a informačních databázích.
2. Osvojení techniky práce s buněčnými kulturami, radioaktivními ligandy a přístroji na oddělení radionuklidové laboratoře.
3. Vyhodnocení získaných výsledků a jejich konfrontace s teoretickými poznatky.
4. Shrnutí získaných teoretických poznatků, vlastní experimentální práce, experimentálních výsledků a jejich následné diskuse v diplomové práci ve slovenském jazyce.
Seznam odborné literatury
1. Björke H, Andersson K. Measuring the affinity of a radioligand with its receptor using a rotating cell dish with in situ reference area. Appl Radiat Isot. 2006 Jan;64(1):32-7.
2. Bigott-Hennkens HM, Dannoon S, Lewis MR, Jurisson SS. In vitro receptor binding assays: general methods and considerations. Q J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Sep;52(3):245-53.
3. Price EW, Orvig C. Matching chelators to radiometals for radiopharmaceuticals. Chem Soc Rev. 2014 Jan 7;43(1):260-90.
4. Roskoski R Jr. Vascular endothelial growth factor (VEGF) signaling in tumor progression. Crit Rev Oncol Hematol. 2007; 62(3):179-213.
5. Clarke JM and Hurwitz HI. Targeted inhibition of VEGF Receptor-2: An update on Ramucirumab. Expert Opin Biol Ther. 2013; 13(8):1187-96.
Předběžná náplň práce
Studentka se seznámí se současnými poznatky v oblasti problematiky nádorových onemocnění (angiogeneze) a v oblasti kinetiky receptorových interakcí v in vitro prostředí prostřednictvím odborné literatury a informačních databází. Dále si osvojí práci s buněčnou kulturou SKOV3 a její následné využití pro buněčné experimenty. V oblasti in vitro experimentů se zaměří na interakci receptor-radiofarmakum a s tím spojené stanovení kinetického parametru jako je disociační konstanta. Jako cílový receptor na primární buněčné kultuře se v experimentech bude používat receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor typu 2 (VEGFR2). Studentka bude pracovat v prostředí radionuklidové laboratoře, proto si osvojí bezpečnost práce s radioaktivními zářiči. V rámci experimentů si sama bude radioaktivně značit příslušný ligand (monoklonální protilátku) radionuklidem gallium-67. Připravené radiofarmakum bude testováno na čistotu a stabilitu pomocí ITLC a HPLC metod. Experimenty s radioaktivně značenou protilátkou na buněčné kultuře budou provedeny pomocí klasické manuální techniky a současně pomocí přístroje LigandTracer, umožňující automatickou radioimunoanalýzu v reálném čase. Naměřené hodnoty prostřednictvím manuální techniky se budou vyhodnocovat pomocí programů jako MS Excel a GraphPad Prism a pro automatickou radioimunoanalýzu prostřednictvím programu TraceDrawer. Veškeré teoretické a praktické poznatky stejně tak jako výsledky a jejich diskuse budou shrnuty v diplomové práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master student will search for the current knowledge in area of cancer diseases particularly angiogenesis and in the field of receptor interaction kinetics in in vitro environments with the help of scientific literature. The master students´s experimental work will be focused on the cell culture SKOV3. The main target of in vitro experiments will be radiopharmaceutical – receptor interaction followed with dissociation constant assessment. Vascular endothelial growth factor receptor of type 2 will be used as the targeted receptor for radiolabelled monoclonal antibody in experiments. The master student will work in radionuclide laboratory with the appropriate safety rules. The master student will perform the radiolabelling of monoclonal antibody with radionuclide gallium-67. The prepared radiolabelled antibody will be tested on its purity and stability with the employment of ITLC and HPLC techniques. The experiments with a cell line will be performed by either the manual technique or automated radioimmunoassay represented by LigandTracer technology. The obtained results from the manual technique or radioimmunoassay will be analysed by MS Office Excel and GraphPad Prism or by TraceDrawer, respectively. The final task for the master student is to summarize the theoretical, practical and measured data in her thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK