Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce základní školy
Název práce v češtině: Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce základní školy
Název v anglickém jazyce: Development of digital literacy in primary school education
Klíčová slova: digitální gramotnost, digitální kompetence, základní škola
Klíčová slova anglicky: digital literacy, digital competencies, primary school education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2021
Datum zadání: 17.04.2023
Datum a čas obhajoby: 23.05.2023 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniel Tocháček
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Seznamte se s relevantními informačními zdroji (RVP ZV, Strategie 2030+ apod.) a analyzujte danou problematiku v kontextu aktuální situace v oblasti DG a současného pojetí informatiky.
• Na základě cíle a s ohledem na téma práce zvolte adekvátní metody pro zpracování.
• Zvolte část digitálních kompetencí a zaměřte se na možnosti jejich rozvoje ve vybraných předmětech (vzdělávacích oborech/oblastech) a ročnících ZŠ.
• Analyzujte didaktické materiály a další edukační možnosti pro podporu rozvoje digitálních kompetencí v současném pojetí rozvoje informatického myšlení.
• Navrhněte a ověřte v praxi vhodné materiály či metody pro rozvoj digitálních kompetencí, popř. alespoň diskutujte vůči teoretickým východiskům.
• Diskutujte výsledky, formulujte závěry a doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
kurikulární dokumenty
texty a další materiály k digitální gramotnosti, informatickému myšlení
dále v průběhu konzultací
Předběžná náplň práce
Cílem práce je hledání možností rozvoje digitální gramotnosti ve vyučovaných předmětech na ZŠ se zaměřením na digitální kompetenci komunikace a kolaborace žáků ve zvoleném ročníku ZŠ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to find opportunities for the development of digital literacy in the subjects taught at the elementary school with a focus on the digital competence of communication and cooperation of students in the selected year of primary school.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK