Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Název práce v češtině: Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Název v anglickém jazyce: How sibling constellations can be affected by health disadvantage
Klíčová slova: Rodina, zdravotní znevýhodnění, mentální postižení, sourozenecké konstelace, pracovní zaměření, plánování rodičovství
Klíčová slova anglicky: Family, health handicap, mental disability, sibling constellations, work focus, family planning
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2022
Datum zadání: 21.04.2022
Datum a čas obhajoby: 19.05.2023 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2023
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD105SP1)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Teoretická část diplomové práce bude rozložena do tří kapitol, z nichž první se bude zabývat rodinou dítěte s postižením, druhá kapitola bude věnována sourozeneckým vztahům a poslední kapitola stručně seznámí čtenáře s charakteristikou a specifiky vybraných postižení.
Empirická část práce bude kvalitativním výzkumem s využitím prvků zakotvené teorie. Data budou získána hloubkovým rozhovorem polostrukturovaného typu s dospělými intaktními sourozenci dětí se zdravotním znevýhodněním. Rozhovory budou zaměřené na zodpovězení výzkumných otázek:
VO 1: Ovlivnilo zdravotní znevýhodnění intaktního sourozence při výběru povolání?
VO 2: Jakou roli hrálo při výběru povolání intaktního sourozence jeho pohlaví?
VO 3: Jaký vliv mělo soužití se sourozencem se zdravotním znevýhodněním na plánování vlastního rodičovství? Na základě analýzy rozhovorů s využitím otevřeného kódování pak zodpovím výzkumné otázky a vyhodnotím dosažení cíle práce.
Cílem výzkumného šetření bude zjistit, zda soužití se sourozencem se znevýhodněním může ovlivnit intaktní sourozence při výběru povolání a plánování vlastního rodičovství. Analyzována bude také otázka vlivu pohlaví intaktního sourozence a rodinného prostředí na výše uvedené životní etapy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the thesis will be divided into three chapters, the first of which will deal with the family of a child with a disability, the second chapter will be devoted to sibling relationships and the last chapter will briefly acquaint the reader with the characteristics and specifics of selected disabilities.
The empirical part of the thesis will be qualitative research using elements of grounded theory. The data will be obtained by an in-depth interview of a semi-structured type with adult intact siblings of children with disabilities. Interviews will focus on answering research questions:
VO 1: Did the health disadvantage affect the intact sibling's career choice?
VO 2: What role did his gender play in choosing the profession of an intact sibling?
VO 3: What impact did living with a sibling with a disability have on family planning? Based on the analysis of interviews using open coding, I will answer research questions and evaluate the achievement of the goal of the thesis.
The aim of the research will be to find out whether living with a disadvantaged sibling can influence intact siblings when choosing a profession and planning their own parenthood. The question of the influence of the sex of the intact sibling and the family environment on the above-mentioned life stages will also be analyzed.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK