Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití pohybových chvilek u žáků se speciálními potřebami - "Moveo ergo disco"
Název práce v češtině: Možnosti využití pohybových chvilek u žáků se speciálními potřebami - "Moveo ergo disco"
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using of movement exercies for pupils with special needs - „Move ergo disco"
Klíčová slova: tělovýchovné chvilky, pohyb, praktická škola, žáci se specifickými potřebami
Klíčová slova anglicky: physical education. Movement, practial school, pupils whit special needs
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pádivý
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2022
Datum zadání: 11.04.2022
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S210
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro studii vyberu dvě skupiny dívek z dívčí katolické školy. Jedná se o dívky se specifickými potřebami, které jsou ve věku od 15 do 21 let. Dívky navštěvují praktické třídy. (převážně s mentálním postižením, autismem, downovým syndromem. Obě skupiny projdou stejným programem pohybových chvilek a budu sledovat vývoj v pohybových dovedností, ale i samotné přijetí programu. Program bude probíhat v rozmezí tří měsíců. Po ukončení cvičebního programu budu nejprve porovnávat změnu a nový rozsah pohybových dovedností u obou skupin. Dále se zaměřím na zpětnou vazbu k programu pohybových chvilek formou krátkého dotazníku. Na závěr zhodnotím náročnost pro pedagoga a pokusím se vytvořit finální verzi programu, která zůstane dívčí katolické škole pro její vlastní použití.
Seznam odborné literatury
NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. 46 s. ISBN 80-210-2642-1.

HNÍZDILOVÁ, M. Tělovýchovné chvilky aneb pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita 2006 64 s. ISBN 80-210-4010-6

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

. THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, Praha, Portál, 2006. ISBN: 978-80-262- 0768-9.

VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie:Teoretické základy a metodika. Praha:Parta, 2003. ISBN: 80-7320-039-2

RYCHTECKÝ,A.,FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-659-7

PIPEKOVÁ, J., et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky,3.přepracované a rozšířené vydání, Brno:Paido,2010. ISBN: 978-80-7315-198-0
Předběžná náplň práce
Vedení pohybových chvilek v rozsahu 3 min s cílem naučit děti řadu cviků zaměřené na pohybové dovednosti. Jednoduché protažení kosterního svalstva a cvičení s koordinací pohybu těla. Pozorovaní průběhu programu. Snaha o pozitivní motivaci ke cvičení daného programu a získávání zpětné vazby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Leading of movement exercises in the range of 5 minutes in order to teach children a series of exercises focused on motor skills. Simple stretching of skeletal muscles and exercises with coordination of body movement. Observation of the course of the program. Striving for positive motivation to practice the program and get feedback.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK