Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace a úroveň pohybových schopností cvičenců úpolů
Název práce v češtině: Motivace a úroveň pohybových schopností cvičenců úpolů
Název v anglickém jazyce: Motivation and level of motor skills of combat trainees
Klíčová slova: úpoly, bojové sporty, bojová umění, sebeobrana, pohybové schopnosti, motivace
Klíčová slova anglicky: combatives, combat sports, martial arts, self-defence, motor abilities, motivation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2022
Datum zadání: 02.07.2023
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 00:00
Místo konání obhajoby: Kralovická 915, Brandýs nad Labem, B001, B 001
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém, cíle a postup práce
2.Vyhledat, prostudovat a provést literární rešerši odborné literatury a dalších zkoumaných pramenů
3.Vytvořit osnovu (sylabus)kvalifikační práce a následně zpracovat teoretickou část
4.Formulace pracovních hypotézy a zvolených metod graduační práce
5.Realizace výzkumné části, vyhodnocení získaných údajů
6.Formulace závěrů práce
7.Práce bude zpracovávána v souladu se zásadami metodologie psaní vědeckých a závěrečných prací v kinantropologii i pedagogice
8.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
9.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
10. Odevzdat závěrečnou práci ve stanovené formě (multimediální) dle příslušného Opatření děkana
Seznam odborné literatury
1. MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X.

2. REGULI, Zdenko. Úpolové sporty: distanční studijní text. V Brně: MU FSpS, 2005. ISBN 80-210-3700-8.

3. LEWIS, Peter. Bojová umění. Praha: Cesty, 1996. ISBN 80-7181-095-9.

4. SUTTON, Christopher. Psychologie sebeobrany: poznání reality sebeobrany : jak rozvíjet způsob myšlení nutný pro přežití v dnešním světě. Přeložil Jan KADLEC. Praha: Naše vojsko, 2018. ISBN 978-80-206-1750-7.

5. SDE-OR, Imi a Eyal YANILOV. Krav Maga: umění čelit ozbrojenému útočníkovi : moderní, jednoduchý avšak razantní a efektivní izraelský systém sebeobrany a praktického bojového nácviku, prověřený ve střetnutích, nesvázaný středověkými rity a formami. Vyd. 1. v Našem vojsku. Přeložil Josef GRUBHOFFER. Praha: Naše vojsko, 2003. ISBN 80-206-0689-0.

6. MĚKOTA, Karel a Petr BLAHUŠ. Motorické testy v tělesné výchově: příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. Ilustroval Hana POSPÍŠKOVÁ. Praha: SPN, 1983. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na odlišnosti v motivaci a v pohybových schopnostech cvičenců úpolů. Teoretická část obsahuje popis a dělení úpolů, bojových umění, bojových sportů, sebeobrany, pohybových schopností a motivace. Dále také obsahuje charakteristiku, historii a specifika šesti úpolů, vybraných pro výzkumnou část práce. Praktická část obsahuje popis cíle a úkolů práce a metodiku výzkumu. Výzkum byl realizován pomocí baterie motorických testů zaměřené na vybrané pohybové schopnosti a pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na motivaci. Cílem této práce bylo zjistit, jaká je motivace a úroveň vybraných pohybových schopností u studentů bojových umění, bojových sportů a sebeobrany. Na základě získaných výsledků byly v diskuzi stanoveny rozdíly a podobnosti mezi jednotlivými úpoly. Výsledky motorických testů i dotazníkového šetření ukazují, že studenti bojových umění, bojových sportů a sebeobrany se mezi sebou v motivaci i v úrovni pohybových schopností liší. Zároveň byla u konkrétních skupin prokázána spojitost mezi motivací a výkony.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the differences in motivation and motor abilities in trainees of combatives. The theoretical part contains the description and division of combatives, martial arts, combat sports, self-defence, motor abilities and motivation. It further expands on the characterstics of six chosen combatives. The method of study was a battery of motor tests focused on selected motor abilities, and a motivation questionnaire. The aim of this thesis was to assess the motivation and level of selected motor abilities in trainees of martial arts, combat sports, and self-defence. The discussion part compares and contrasts the chosen combatives based on the results obtained in the research portion of the work. The results of both the questionnaire and the physical testings show that students of martial arts, combat sports and self-defence exhibit considerable differences in their motivation and motor abilities. A link has also been found between motivation and physical performance in each of the chosen groups.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK