Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny úrovně vytrvalosti u vybrané skupiny žáků v důsledku pandemie Covid-19
Název práce v češtině: Změny úrovně vytrvalosti u vybrané skupiny žáků v důsledku pandemie Covid-19
Název v anglickém jazyce: Changes in endurance levels in a selected group of pupils due to the Covid-19 pandemic
Klíčová slova: vytrvalostní schopnosti, starší školní věk, pandemie covid, tělesná výchova.
Klíčová slova anglicky: endurance abilities, middle school age, the covid-19 pandemic, physical education.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2021
Datum zadání: 25.03.2022
Datum a čas obhajoby: 26.05.2022 10:40
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Lukáš Chvostek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student naplánuje a realizuje opakované testování vytrvalostních schopností u vybrané skupiny žáků. Získaná data zpracuje a vyhodnotí. Pravidelně bude s vedoucím konzultovat a informovat a průběhu testování.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, T., & BULL, F. (2006). Development of the World Health Organization global physical activity questionnaire (GPAQ). Journal of Public Health, 14(2), 66-70. doi:10.1007/s10389-006-0024-x
BLAHUTKOVÁ, M. a Masarykova univerzita. Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5110-2.
BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jejích složek. In: Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: Karolinum, 1995, 61(5). ISSN 1210-7689
Coronavirus: Czech Republic. Worldometer [online]. 2021 [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
FRÖMEL, K., NOVOSAD, J., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. ISBN 80-7067-945-X.
PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80- 247-2118-7.
MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti. 1 Vyd. Olomouc 2005 xISBN 80-244-0981-X.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, jak opatření přijatá v souvislosti se snahou omezit šíření onemocnění Covid-19 ovlivnila vytrvalostní schopnosti u vybrané skupiny žáků staršího školního věku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma theses is to find out, how the measures taken in connection with the effort to reduce the spread of Covid-19 disease affected the persevarence abilities of a selected group of middle school-age pupils.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK