Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prezentace a interpretace státního zámku Žleby po roce 1945 - vybraný příklad nakládání s národním kulturním majetkem ve správě Národní kulturní komise
Název práce v češtině: Prezentace a interpretace státního zámku Žleby po roce 1945 - vybraný příklad nakládání s národním kulturním majetkem ve správě Národní kulturní komise
Název v anglickém jazyce: Presentation and interpretation of the Žleby chateau after 1945 - a selected example of the management of national cultural property administered by the National Cultural Commission
Klíčová slova: zámek Žleby|zámek Hrádek u Nechanic|šlechtické sídlo|národní kulturní komise|dekrety prezidenta republiky|prezentace kulturního dědictví
Klíčová slova anglicky: chateau Žleby|chateau Hrádek u Nechanic|aristocratic residence|national cultural comision|Beneš decrees|presentation of cultural heritage
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martina Indrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2022
Datum zadání: 19.04.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2022
Datum a čas obhajoby: 13.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Milan Svoboda
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude mapovat změny, které proběhly na zámku Žleby po roce 1945, kdy byl zámek na základě dekretů prezidenta republiky odebrán rodu Trauttmansdorff-Weinsberg. Práce bude sledovat nakládání s tímto kulturním majetkem, činnost Národní kulturní komise na zámku, na nakládání s mobiliárním fondem. Zámek Žleby byl vybrán NKK, jako památka, která má reprezentovat zástupce uměleckého slohu empíru a romantismu. Pro stejný účel byly vybrány i další památky reprezentující toto období, konkrétně se například jedná o zámky Ratibořice, Kynžvart, Lednice nebo Hrádek u Nechanic. Tato skutečnost dává prostor pro využití komparativní metody, která bude porovnávat působení národní komise a vývoj památky na žlebském zámku se zámkem Hrádek u Nechanic, tato metoda bude doplňovat archivní rešerši, která bude pro tuto práci stěžejní. Téma BP předpokládá rovněž úzkou spolupráci se správami obou vybraných památkových objektů.
Bude provedena heuristika pramenů a odborné literatury, bude monitorována činnost NKK na zámku Žleby a Hrádku u Nechanic při přebírání do vlastnictví státu, budou zpracovány protokoly a další dochované evidenční a jiné materiály.
Seznam odborné literatury
BLAŽÍČEK, Oldřich J. Státní hrady a zámky a prezentace jejich vnitřků. Památková péče a ochrana přírody v Jihomoravském kraji. Brno: Muzijní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, s. 209-217. ISBN 59-168-88.
GIUSTINO, Cathleen, ed. Open Gates and Wandering Minds: Codes, Castles, and Chateaux in Socialist Czechoslovakia before 1960. GIUSTINO, Cathleen, Catherine PLUM a Alexander VARI. Socialist Escapes: Breaks from Ideology and Everyday Routines in Eastern Europe, 1945-1989. Berghahn books, 2013, s. 48-73. ISBN 978-0-85745-669-4.
KLOZOVÁ, Tereza. Dějiny zámku Hrádek u Nechanic ve 20. století [online]. Hradec Králové, 2021. Dostupné z: https://theses.cz/id/jcq1ar/. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Sixtus Bolom Kotari, Ph.D.
KUČA, Karel. Castles, Country Houses and other Monuments in the Care of the National Heritage Institute. Praha: NPÚ, 2009. ISBN 978-80-87104-50-7
KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945-1956. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-055-3.
KUTHAN, Jiří. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha, 2001.ISBN 80-7304-003-4.
LETOŠNÍKOVÁ, Ludiše. Státní zámek Žleby: Průvodce. Praha: Středisko st. památkové péče a ochrany přírody Středočes. kraje, 1977. [31] s. Památky Středočes. kraje.
MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: proč vznikaly a co jsou. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-139-6.
NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. K vývoji památkové péče na území Československa. [Sv.] 3., Výběr autentických dokumentů 1918-1958. Praha, SPN, 1983
POLÁKOVÁ, Tereza. Státní zámek Žleby: jeho historie, umělecká výzdoba a stylové interiéry. Pardubice, 2011. Dostupné také z: https://dk.upce.cz/handle/10195/40568?locale-attribute=en. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Mgr. Pavel Panoch.
ROKYTA, Hugo, ed. Památková péče 1945-1970: Sborník statí o úkolech a výsledcích st. památkové péče v letech 1945-1970 v oblasti dnešní České socialist. republiky a příspěvky zahr. představitelů památkové péče. Praha, SÚPPOP, 1973.
SUROVCOVÁ, Markéta. Zámek Žleby: proměny prezentace a vývoje historických interiérů od konce 19. století do současnosti. Pardubice, 2014. Dostupné také z: https://dk.upce.cz/handle/10195/58919. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická.
UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní kulturní komise 1947-1951. Praha, Artefactum, 2004. ISBN 80-903230-8-1.
VAJČNER, Jiří. Úvod do památkové péče. Vyd. 1. Praha: Institut pro místní správu Praha, 2009. ISBN 978-80-86976-16-7.
Zámek Žleby. Praha, Státní památkový ústav středních Čech, 2001. ISBN 80-86516-05-9.

Archivní prameny

Státní ústřední archiv, Praha, fond Státní památková správa
Státní okresní archiv Kutná Hora, fond ONV Kutná Hora
Ústav dějin umění AV ČR, Praha, Oddělení dokumentace, fond Národní kulturní komise
Archiv Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, fond zámek Žleby
Archiv Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Pardubice, fond zámek Hrádek u Nechanic
Archiv Národního památkového ústavu, územní památkové správy Praha, fond zámek Žleby
Archiv Národního památkového ústavu, územní památkové správy Sychrov, fond zámek Hrádek u Nechanic
Archiv Národního památkového ústavu, generální ředitelství, spisový archiv, zámek Žleby, zámek Hrádek u Nechanic
Archiv SZ Žleby, nezpracovaný materiál
Archiv SZ Hrádek u Nechanic, nezpracovaný materiál

Tištěné prameny

Sbírka zákonů a nařízení státu Československého, ročník 1945
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1946
Sbírka zákonů Republiky československé, ročník 1958
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ročník 1960
Sbírka zákonů, Československá socialistická republika, ročník 1987

Dobový tisk

Zprávy památkové péče 1945 – 1963
Památková péče 1964 – 1974
Památky a příroda 1975 - 1989

Periodika

Zprávy památkové péče 1992 – 2012

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315135960-27/czech-heritage-since-1945-sequestration-preservation-communism
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK