Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost pořadu Českého rozhlasu O Roma vakeren (Romové hovoří) - rozhlasová montáž
Název práce v češtině: Historie a současnost pořadu Českého rozhlasu O Roma vakeren (Romové hovoří) - rozhlasová montáž
Název v anglickém jazyce: The History and the Presence of Czech Radio´s Programme O Roma vakeren (The Roma Speak) - A Radio Montage
Klíčová slova: Romové, O Roma vakeren, Český rozhlas, vysílání pro národnostní menšiny, média veřejné služby, rozhlasová montáž
Klíčová slova anglicky: Roma, O Roma vakeren, Czech Radio, broadcasting for national minorities, public service media, radio montage
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2022
Datum zadání: 23.03.2022
Datum a čas obhajoby: 16.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2022
Oponenti: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BALÁŽOVÁ, Jarmila. Romská periodická média po roce 1989. Praha, 1997. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Barbora Osvaldová.
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Společenství Romů na Moravě a Muzeum romské kultury v nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-615-X.
JEŠUTOVÁ, Eva et al. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9.
MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7.
MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Praha: Československý rozhlas, odbor výchovy a vzdělávání, 1985.
NEČAS, Ctibor. Historický kalendář: Dějiny českých Romů v datech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1747-9.
NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0497-4.
SKOČOVSKÁ, Markéta. O Roma vakeren, pořad Českého rozhlasu o Romech versus romské internetové rádio Rádio Rota. Praha, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Josef Maršík.
Předběžná náplň práce
O Roma vakeren (v překladu z romštiny „Romové hovoří“) je pořad Českého rozhlasu, který posluchače informuje o životě Romů v České republice i ve světě. Připravuje ho romská redakce, která vznikla nedlouho po vzniku samostatného Českého rozhlasu před necelými třiceti lety a rozhlas jeho vysíláním usiluje o naplňování své role média veřejné služby. Tato bakalářská práce se ve své praktické části formou rozhlasové montáže zabývá jak historií, tak současností tohoto pořadu. Výsledná montáž stojí na autorsky natočených výpovědích tvůrců pořadu i archivních zvukových záznamech z historie Českého rozhlasu. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s romskou národnostní menšinou v České republice a představuje tuzemská romská média, která začala téměř bez výjimky vznikat až po změně režimu v Československu na konci osmdesátých let 20. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
O Roma vakeren (translated from Romani as "The Roma Speak") is a Czech Radio program that informs listeners about Romani life in the Czech Republic and around the world. It is produced by the Romani editorial office, which was established shortly after the establishment of the independent Czech Radio nearly thirty years ago, and by broadcasting it, the radio seeks to fulfil its role of a public service medium. In its practical part, this bachelor thesis deals with both the history and the presence of this programme in the form of a radio montage. The resulting montage is based on the answers of the programme's creators recorded by the author and archival sound recordings from the history of Czech Radio. The theoretical part of the thesis introduces the reader to the Romani national minority in the Czech Republic and presents the domestic Romani media, which almost without exception began to emerge after the regime change in Czechoslovakia in the late 1980s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK