Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora nadaných žáků na 1. stupni základních škol
Název práce v češtině: Podpora nadaných žáků na 1. stupni základních škol
Název v anglickém jazyce: Support to primary school gifted students
Klíčová slova: nadaný žák, učitel, školní psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, metodické vedení, systémová podpora, dotazník, rozhovor
Klíčová slova anglicky: gifted student, teacher, school psychologist, pedagogical-psychological centre, methodical guidance, system support, survey, interview
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2022
Datum zadání: 04.04.2022
Datum a čas obhajoby: 18.05.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Alžběta Vodrážková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Doporučené kroky, které budou předmětem konzultace s vedoucím DP:
- rešerše zdrojů z databází s cílem zjistit stav aktuální stav poznání v tématu v ČR popř. zahraničí
- zpřesnění teoretických východisek výzkumného projektu
- struktura teoretické části, revize jedné z kapitol (styl, citační norma)
- plán organizace výzkumu, návrh nástrojů pro sběr dat
- zpracování dat
- struktura empirické části textu práce, interpretace dat
- prefinální verze textu nejpozději 3 týdny před odevzdáním práce
Seznam odborné literatury
DUBCOVÁ, Barbora. Legislativa vzdělávání dětí se specifickými potřebami a dětí mimořádně nadaných. Diplomová práce (Mgr.)--Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009.

ENTLER, Eduard, Libor SOSNOVEC a Vladimír ŠECL. Tematická zpráva - Umí školy pracovat s nadanými žáky?. Praha: Česká školní inspekce, 2008.

FOŘTÍK, Václav a Jitka FOŘTÍKOVÁ. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015, 126 stran : ilustrace ; 23 cm. ISBN 978-80-262-0969-0.

FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Talent a nadání: Jejich rozvoj ve volném čase. Aktualizované vydání. Praha: NIDM, 2009. ISBN 978-80-86784-75-5.

FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka: krok za krokem s nadaným žákem. [Praha]: Výzkumný ústav pedagogický, [2009]. ISBN 978-80-87000-28-1.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3857-4.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5150-4.

HECZKOVÁ, Monika. Vzdělávání mimořádně rozumově nadaných žáků na 1. stupni základních škol. Diplomová práce (Mgr.)--Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2008, 2008, 142 s., 50 s. příl. : il.

HUBATKA, Miloslav. Podpora nadání ve školách: trochu jiný pohled na různé modely a formy podpory nadání na českých školách : příručka pro pedagogy i rodiče. Praha: Verlag Dashöfer, [2020]. ISBN 978-80-7635-011-3.

JUHOVÁ, Dana a Šárka PORTEŠOVÁ. Vztah mýtů o vzdělávání nadaných k preferenci vzdělávacího opatření v pohledu učitelů. In: Svět nadání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2017, s. 18-35. ISBN 978-80-7578-002-7. ISSN 1805-7217.

JŮZOVÁ, Kateřina. Didaktika nadaných žáků na 1. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

LANDAU, Erika. Odvaha k nadání. Praha: Akropolis, 2007. ISBN 978-80-86903-48-4.

MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5089-7.

POCHE KARGEROVÁ, Jana. Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. V Praze: Pasparta, 2019. ISBN 978-80-88290-27-8.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Dvacet principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků. In: Svět nadání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2019, s. 189-204. ISSN 1805-7217.

Kolektiv autorů. Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách. Turnov: Vzdělávací centrum Turnov, 2011. ISBN 978-80-260-0185-0.

RENZULLI, Joseph S., Jitka FOŘTÍKOVÁ, Radek CHEJLAVA a Lucie VAŇKOVÁ. Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: Triton, 2008, 168 s. : il., portréty ; 24 cm. ISBN 978-80-254-3705-6.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Život s vysokou inteligencí: průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. Praha: Grada, 2016, 169 stran : ilustrace ; 24 cm. ISBN 978-80-271-0101-6.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0512-0.

ŠIMKO, Daniel. METODIKA PRÁCE UČITELE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY. Hranice: Soukromá střední odborná škola Hranice, 2011.

Základní školy v Praze 12: Informace na školní rok 2022/23. Praha: Vydala městská část Praha 12, 2021.Online zdroje

HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník [online]. Praha: Portál, 2004 [cit. 2022-03-20]. ISBN 80-717-8803-1. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1639996&lang=cs&site=ehost-live

KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství [online]. Grada [cit. 2022-02-22]. ISBN 978-80-247-8949-1. Dostupné z: https://www.bookport.cz/e-kniha/skolni-poradenstvi-777953/

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Dostupné také z: http://www.nuv.cz/uploads/rovne_prilezitosti_ve_vzdelavani/nadani/legislativa/koncepce_pece_o_nadane_2009_13.pdf

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. Dostupné také z: http://www.nuv.cz/t/koncepce-podpory-rozvoje-nadani

KUPCOVÁ, Martina, Simona ŠEDÁ, Karel TOMEK, Radka TOPINKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Vzdělávání nadaných dětí a žáků: Přehled základní dokumentů [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [cit. 2022-02-23]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Nadani_prehled.pdf

MACHŮ, Eva. Nadané děti, jejich identifikace a zařazení do vzdělávacího programu. Pedagogická orientace [online]. Brno, 2005, 15.(2), 22-34 [cit. 2022-02-27]. ISSN 1805-9511. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/134

Nadané a mimořádně nadané děti - opomíjená skupina se speciálními vzdělávacími potřebami [online]. In: . 14. červenec 2020 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-pedagog/2068-nadane-a-mimoradne-nadane-deti-opomijena-skupina-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

PALOVÁ, Kateřina Palová a Jan ŠMAHAJ. Práce školního psychologa se třídou na základních školách. E-psychologie [online]. 2020, 14(1) [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://e-psycholog.eu/clanek/363E

POLANSKÁ, Jitka. Pomáhat nadaným dětem? Brání tomu i strach, že nás mohou "přerůst", říká ředitelka nadačního fondu Qiido [online]. 15.11.2021 [cit. 2022-03-07]. Dostupné z: https://eduzin.cz/wp/2021/11/15/pomahat-nadanym-detem-brani-tomu-i-strach-ze-nas-mohou-prerust-rika-reditelka-nadacniho-fondu-qiido/

PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žákům a k jejich vzdělávání. Pedagogika [online]. Praha: Pedagogická fakulta, 2009, LVIV. (1), 38-53 [cit. 2022-03-26]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1055%20title=

PORTEŠOVÁ, Šárka. Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole [online]. 27.02.2021 [cit. 2022-03-07]. Dostupné z: https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-clanky-moznosti-prace

Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání [online]. [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/nadani/standard-komplexni-diagnostiky-mn

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY 2030+ [online]. Praha: MŠMT, 2020 [cit. 2022-02-27]. ISBN 978-80-87601-47-1. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/01/Strategie-2030.pdf

ŠKOLNÍ PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) [online]. In: . [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolni-poradenska-pracoviste

Školy a školská zařízení 2020/21 Analytická část [online]. In: . Praha: ČSÚ, 2020 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/143118302/23004221u.pdf/5d269dbb-07f8-4d4e-be8f-46d87a38874d?version=1.3

Tematická zpráva Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků [online]. Praha, 2016 [cit. 2022-02-27]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-nadanych,-talentovanyc

Věstník MŠMT. In: Praha: MŠMT, 2005, LXI., číslo 7. Dostupné také z: https://www.msmt.cz/file/38435

Vyhledáváme rozumově nadané žáky: Metodická příručka [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010 [cit. 2022-02-27]. ISBN 978-80-87000-42-7. Dostupné z: http://www.nuv.cz/vystupy/vyhledavame-rozumove-nadane-zaky
Předběžná náplň práce
Mapování reality školní praxe v oblasti podpory nadaných žáků.
Práce dále pojednává o podpoře nadaných žáků z hlediska učitelů (prediagnostika, diagnostika, vedení samotné výuky). Popisuje specifika práce s nadanými žáky. Zabývá se způsobem zapojení školního poradenského pracoviště do práce s nadanými žáky a roli pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Jedná se o provázaný systém, kdy jeho jednotlivé části spolupracují nebo by měly spolupracovat ku prospěchu nadaného žáka. Cílem šetření je popsat, jak probíhá systémová podpora a spolupráce mezi jednotlivými aktéry systému ve vybrané městské části Prahy. Použité metody výzkumu:
dotazník, rozhovor, analýza dokumentů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK