Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda CLIL a její využití na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Metoda CLIL a její využití na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: The CLIL Methodology and its Application in Primary Education
Klíčová slova: CLIL, obsahově a jazykově integrované vyučování, výuka cizích jazyků, cizí jazyk napříč kurikulem 1. stupně ZŠ, anglický jazyk, vícečetná případová studie
Klíčová slova anglicky: CLIL, Content and Language Integrated Learning, foreign language teaching, foreign language across the primary school curriculum, English language, multiple case study
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2022
Datum zadání: 06.03.2022
Datum a čas obhajoby: 18.05.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka provede rešerši odborné literatury (české i zahraniční) a vypracuje teoretickou část práce. V praktické části se zaměří na analýzu metodologie CLIL ve vybraných českých školách.
Seznam odborné literatury
BALL, Phil, Keith KELLY a John CLEGG. Putting CLIL into practice. Oxford: Oxford University Press, 2015. Oxford handbooks for language teachers. ISBN 978-0-19-442105-8.
BENEŠOVÁ, Barbora a Petra VALLIN. CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-821-9.
COYLE, Do; HOOD, Philip; MARSH, David. CLIL : Content and Language Integrated Learning.: Cambridge University Press, 2010
HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL v české školní praxi. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2011. 103 s. ISBN 978-80-86665-09-2.
MEHISTO, P., MARSH, D., & FRIGOLS, M. J. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan Education, 2008.
ŠMÍDOVÁ, Tereza, Lenka TEJKALOVÁ a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL ve výuce: jak zapojit cizí jazyky do vyučování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá obsahově a jazykově integrovaným vyučováním, metodou CLIL(Content and Language Integrated Learning). Konkrétně je práce zaměřena na její využití při výuce anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Teoretická část obsahuje seznámení s charakteristikou metodologie CLIL, její historií a teoretickými východisky. Dále se zabývá specifiky, které do výuky tato metoda přináší, včetně cílů, strategií a aktivit, výukových materiálů pro tento typ vyučování či výhod a rizik tohoto obsahově a jazykově integrovaného vyučování. Práce také mapuje, to jak realizace metody vypadá ve vybraných evropských zemích, včetně České republiky. Konkrétně v případě České republiky práce uvádí informace týkající se učitelů CLIL, organizace vyučování CLIL či projektů zaměřených na CLIL, které na území v uplynulých letech probíhaly. Cílem praktické části je popsat jakým způsobem je metoda aplikována na prvním stupni vybraných českých základních škol a jak je vnímána její efektivita a atraktivita z pohledu žáků a učitelů. Výzkum má formu vícečetné případové studie s využitím pozorování vyučovacích hodin a rozhovorů s žáky a učiteli ze tří základních škol v Praze. Výsledkem je analýza autorova vlastního pozorování CLIL výuky a zmíněných rozhovorů, doplněná o shrnutí poznatků ze všech částí výzkumu dohromady. Tyto poznatky jsou pak v závěrečné diskuzi porovnány s těmi získanými v části teoretické.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is concerned with content and language integrated learning, the CLIL method. The thesis is specifically focused on English language teaching in primary education.The theoretical part contents an introduction of the CLIL methodology, its history and specifics, including the aims, activities or materials in CLIL lessons. The thesis also focuses on what the application of this method looks like in chosen European
countries, including the Czech Republic. Specifically, in the case of the Czech Republic, the thesis lists information related to CLIL teachers, the organization of CLIL classes, or CLIL projects that have taken place in the territory over the past years. The aim of the practical part is to describe how the method is applied in chosen Czech primary schools and how it is viewed by teachers and pupils in terms of its attractiveness
and effectiveness. The research is designed as a multiple case study with the usage of observations of CLIL lessons and interviews with CLIL teachers and pupils at three primary schools in Prague. The result of the practical part is an analysis of the interviews and the author‘s observations of the CLIL lessons, completed by a summary of the findings from all the parts of the research altogether. These findings are then compared in the final discussion with those obtained in the theoretical part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK