Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba autorské didaktické hry "Cesta do nitra buňky"
Název práce v češtině: Tvorba autorské didaktické hry "Cesta do nitra buňky"
Název v anglickém jazyce: The Development of the Original Didactic Game "A Journey to the Cell"
Klíčová slova: didaktická hra, desková hra, buněčná biologie, živočišná buňka, organela, motivace, spolupráce
Klíčová slova anglicky: didactic game, board game, cell biology, animal cell, organelle, motivation, cooperation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2022
Datum zadání: 10.03.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2022
Oponenti: RNDr. Irena Chlebounová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předběžná náplň práce:
Tvorba stolní autorské didaktické hry na téma "živočišná buňka" koncipované primárně pro úroveň 2. stupně základní školy. Žáci se při hraní seznámí se základními organelami buňky - stavbou a funkcemi.
Cíle práce:
- tvorba autorské didaktické hry
- ověření hry ve výuce (2. stupeň ZŠ + gymnázium)
- evaluace poutavosti hry a didaktických cílů hry formou dotazníku
Stručná metodika:
- tvorba hry
- využití hry ve výuce a sběr dat (dotazník)
- zpracování dat
Způsob ověření hry v praxi:
Hra byla využita ve výuce osmiletého gymnázia (1. ročník, 3. ročník, 5. ročník), šestiletého gymnázia (1. ročník) a základní školy (2x 9. ročník). V ročnících, kde se vyučuje téma buňky, byla hra využita jako úvod do tématu "buňka" (případně živočišná buňka). V ročnících, kde se vyučuje téma člověk, byla hra využita jako úvod do tématu "buňka a tkáně". Žáci hráli ve skupinách po čtyřech, přičemž byla pro testování hry zvolena kooperativní varianta - celá čtveřice spolupracovala dohromady. Ve dvou třídách byl při hře použitý dodatečný aspekt, který vznikl na základě zpětné vazby předchozích hráčů - propustka k jádru. Po odehrání žáci vyplnili evaluační dotazník.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
theses description:
Creation of an author's didactic board game on the topic "animal cell" designed primarily for the 2nd grade level of primary school. Students will learn about the basic organelles of the cell - structure and functions.
Objectives:
- the creation of an original didactic game
- validation of the game in teaching (2nd level of primary school + gymnasium)
- evaluation of the game's attractiveness and didactic objectives in the form of a questionnaire
Brief methodology:
- the creation of the game
- use of the game in teaching and data collection (questionnaire)
- data processing
Method of validation of the game in practice:
The game was used in the teaching of an eight-year high school (1st year, 3rd year, 5th year), a six-year high school (1st year) and a primary school (2x 9th year). In the grades where the topic of cells is taught, the game was used as an introduction to the topic "cell" (or animal cell). In the grades where the topic "human" is taught, the game was used as an introduction to the topic "cell and tissues". Pupils played in groups of four, and a cooperative variant was chosen for testing the game - the whole foursome worked together. In two of the classes, an additional aspect of the game was used in-game, which was based on feedback from previous players - a pass to the nucleus. After playing, the students completed an evaluation questionnaire.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK