Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika českých neslyšících pohledem psychologů
Název práce v češtině: Problematika českých neslyšících pohledem psychologů
Název v anglickém jazyce: Issues of Czech deaf people from the point of view of psychologist
Klíčová slova: neslyšící|znakový jazyk|psycholog|psychoterapeut|psychologická léčba|psychoterapeutická léčba|duševní zdraví
Klíčová slova anglicky: deaf people|sign language|psychologist|psychotherapist|psychological treatment|psychotherapeutic treatment|mental health
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2022
Datum zadání: 02.03.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2022
Datum a čas obhajoby: 07.09.2023 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Holubová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zmapovat v českém prostředí povědomí o problematice N/neslyšících – a obecněji Deaf Studies – z pohledu psychologů a studentů psychologie. Ve výzkumné sondě se diplomantka zaměří jak na jejich faktické znalosti a osobní zkušenosti, tak na jejich postoje. Zjištění vzešlá z výzkumné sondy zasadí do kontextu našeho systému vzdělávání psychologů a psychoterapeutů a porovná je s informacemi ze zahraničních zdrojů.
Postup práce:
1. Studium relevantní české i zahraniční odborné literatury. 2. Výzkumné šetření realizované kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, konkr. formou elektronických dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů s alespoň pěti participanty ze skupiny aktivních psychologů (nepůsobících v institucích zaměřených na neslyšící klientelu) a s alespoň pěti participanty ze skupiny studentů psychologie. 3. Analýza, syntéza a interpretace získaného materiálů. 4. Usouvztažnění poznatků z literatury a výstupů výzkumného šetření, včetně porovnání situace u nás a v zahraničí. Diskuse, závěry.
Seznam odborné literatury
HALL, Wyatte C.; LEVIN, Leonard L.; ANDERSON, Melissa L. (June 2017). "Language deprivation syndrome: a possible neurodevelopmental disorder with sociocultural origins". Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 52 (6): 761–776. doi:10.1007/s00127-017-1351-7. PMC 5469702. PMID 28204923.
HINDLEY, Peter a Nick KITSON, ed. Mental Health and Deafness. London and Philadelphia: Whurp Publishers, 2000. ISBN 1 897635 39 7.
"Chapter 580-3-24 Certification of Mental Health Interpreters for Persons who are Deaf" (PDF).
MARSCHARK, M. Psychological Development of Deaf Children. New York Oxford: Oxford University Press, 1993. ISBN 0 19 511575 9.
MARSCHARK, M.; SPENCER, Patricia E. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-539003-2.
MOORES, Donald F. Educating the Deaf: Psychology, Principles, and Practices. 5th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2001. ISBN 06-180-4289-X.
PETTIS, Christy L. (2013). "Individuals with Hearing Loss in Arkansas and Mental Health Service: Evaluating Accessibility". International Social Science Review. JSTOR 44654137. ProQuest 1534252009.
"Position Statement on Mental Health Interpreting Services with People who are Deaf". 2015-03-07.
STEINBERG, Annie G.; SULLIVAN, Vicki Joy; LOEW, Ruth C. (1998). "Cultural and Linguistic Barriers to Mental Health Service Access: The Deaf Consumer's Perspective". American Journal of Psychiatry. doi:10.1176/ajp.155.7.982. PMID 9659872.
VERNON, McCay; LEIGH, IW (2007). "Mental Health Services for People Who Are Deaf". American Annals of the Deaf. doi:10.1353/aad.2008.0005. PMID 18257506. S2CID 19803200.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK