Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Panna Maria v díle Bohuslava Reynka
Název práce v češtině: Panna Maria v díle Bohuslava Reynka
Název v anglickém jazyce: The Virgin Mary in the Work of Bohuslav Reynek
Klíčová slova: Bohuslav Reynek, mariologie, poezie, vizuální umění, systematická teologie, literatura
Klíčová slova anglicky: Bohuslav Reynek, Mariology, poetry, visual arts, systematic theology, literature
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2022
Datum zadání: 23.03.2022
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Oponenti: doc. David Vopřada, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Systematické studium a postupné zpracování následných témat na základě dostupných zdrojů:

1. Panna Maria v životě Bohuslava Reynka

2. Hlavní mariánské motivy v Reynkově díle

3. Teologická reflexe nejdůležitějších motivů
Seznam odborné literatury
Primární literatura
- Bohuslav Reynek – Básnické spisy (Archa, 2. vydání 2009)
- Pavel Chalupa – Bohuslav Reynek (1892-1971) (Arbor vitae 2011)
- Pavel Chalupa – Bohuslav Reynek, Mezi nebem a zemí (Arbor vitae 2011)
- Bohuslav Reynek, Jaroslav Med, Jiří Šerých – Korespondence (Karolinum 2012)
- Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický překlad (Česká biblická společnost, 2008. 16. vydání, 7. opravené vydání)

Sekundární literatura
- Daniel Reynek, Jiří Reynek, rozhovor Aleše Palána – Kdo chodí tmami (Petrkov 2012)
- Lucie Tučková – Suzanne Renaud (Paseka 2013)
- Ctirad Václav Pospíšil – Maria - mateřská tvář nejvyššího (Karmelitánské nakl. 2018)
- Mezinárodní Papežská Mariánská Akademie - Matka Páně: Památka - Přítomnost - Naděje (Karmalitánské nakladatelství 2003)
- Gerhard Ludwig Müller – Dogmatika pro studium i pastoraci (Karmelitánské nakl. 2010)
- Giuseppe Forlai – Maria, matka učedníků Páně (Paulínky 2021)
- Ctirad Václav Pospíšil – Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel (Krystal OP, 2010 4.vyd.)
- MKR Communio – Maria dnes (svazek 62, č. 1/2012, Karmelitánské nakl. 2012)
- Tomáš Špidlík - Mariánská úcta v tradici křesťanského východu (Refugium 2018)
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vizuálního a literárního díla básníka a malíře Bohuslava Reynka se zvláštním zřetelem k mariánským motivům. Cílem práce je hlubší poznání daných námětů a proniknutí do mariánské tématiky v Reynkově odkazu na základě římskokatolického křesťanského předporozumnění, zejména s ohledem na mariologickou teologickou reflexi. Práce bude reflektovat jak literární, tak výtvarné zdroje, hledat mezi nimi spojitosti a nabízet jejich teologickou interpretaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis examines the visual and literary work of the poet and painter Bohuslav Reynek with special reference to Marian motifs. The aim of the thesis is to gain a deeper understanding of the given themes and to explore the Marian themes in Reynek's legacy on the basis of Roman Catholic Christian pre-understanding, especially with regard to Mariological theological reflection. The thesis will reflect on both literary and visual sources, seeking connections between them and offering a theological interpretation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK