Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působení ve skupině The Tap Tap a jeho význam v životě člověka s tělesným postižením
Název práce v češtině: Působení ve skupině The Tap Tap a jeho význam v životě člověka s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Performing in the band The Tap Tap and its value in life of person with physical disability
Klíčová slova: tělesné postižení, sociální inkluze, hudební skupina, The Tap Tap
Klíčová slova anglicky: physical disability, social inclusion, band, The Tap Tap
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2022
Datum zadání: 24.02.2022
Datum a čas obhajoby: 23.05.2023 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Anna Kubíčková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřena na působení ve skupině The Tap Tap a jeho význam v životě
člověka s tělesným postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První
kapitola teoretické části se věnuje vymezení tělesného postižení. Popisuje základní
terminologii, dělení pohybových vad a představuje sociálně-psychologické aspekty tělesného
postižení. Druhá kapitola teoretické části se věnuje sociální inkluzi osob s tělesným postižením.
Popisuje modely přístupů k lidem s postižením, vliv tělesného postižení na rodinu, partnerství,
sexualitu a zaměstnanost. Dále kapitola popisuje sociální péči a služby a organizace a sdružení
pro osoby s tělesným postižením. Třetí kapitola teoretické části se věnuje představení kapely
The Tap Tap, její historii i současnosti. Praktická část je realizována jako kvalitativní výzkum.
Pro sběr dat byla zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly vedeny se
členy hudební skupiny The Tap Tap s tělesným postižením. Cílem výzkumné části je zjistit,
jaký vliv má působení v této kapele na život člověka s tělesným postižením. Výsledky
výzkumné části jsou shrnuty do jednotlivých oblastí, které byly předmětem zkoumání. Získaná
data vedou ke zjištění, že působení v kapele The Tap Tap má převážně pozitivní vliv na život
člověka s tělesným postižením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is focused on performing in a band The Tap Tap and its value in the life of
a person with a physical disability. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The
first chapter of the theoretical part is devoted to the definition of physical disability. It describes
basic terminology, and division of movement disorders and introduces social-psychological
aspects of the physical disability. The second chapter of the theoretical part is devoted to the
social inclusion of people with a physical disability. It describes models of approaches to people
with disability, and the impact of physical disability on family, partnership, sexuality, and
employment. Further, the chapter describes social care and services and organizations and
associations for people with a physical disability. The third chapter is devoted to the
introduction of the band The Tap Tap, its history, and the present. The practical part is realised
as qualitative research. For data collection was chosen the method of semi-structured
interviews. The interviews were conducted with members of the band The Tap Tap with a
physical disability. The research aims to find out, what impact performing in this band has on
the life of a person with a physical disability. The results of the research part were summarized
in particular areas, which were subjects of investigation. Gained data lead us to find, that
performing in the band The Tap Tap has a mostly positive impact on the life of people with a
physical disability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK