Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost o kyberšikaně v adolescenci
Název práce v češtině: Informovanost o kyberšikaně v adolescenci
Název v anglickém jazyce: Cyberbullying awareness in adolescence
Klíčová slova: adolescence; kyberšikana; prevence; učitelé; školy
Klíčová slova anglicky: adolescence; cyberbullying; prevention; teachers; schools
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2022
Datum zadání: 16.02.2022
Datum a čas obhajoby: 18.05.2023 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka shrne současný stav poznání týkající se informovanosti o kyberšikaně v adolescenci, s důrazem na 2. stupeň základních škol. Formuluje výzkumné otázky týkající se informovanosti a provede kvantitativní sondu na 1-2 základních školách. Data budou vyhodnocena pomocí deskriptivních statistických metod. Výsledky budou interpretovány v kontextu dosavadního poznání a budou nastíněny možné praktické kroky pro zúčastněné školy.
Seznam odborné literatury
Gámez-guadix, M., Gini, G., & Calvete, E. (2015). Computers in Human Behavior Stability of cyberbullying victimization among adolescents : Prevalence and association with bully – victim status and psychosocial adjustment, 53, 140–148. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.007

Nocentini, A., Calmaestra, J., Schultze-krumbholz, A., & Scheithauer, H. (2010). Cyberbullying: Labels, Behaviours and Definition in Three European Countries, 20(2), 129–142.

Perren, S., & Gutzwiller-Helfenfinger, E. (2012). Cyberbullying and traditional bullying in adolescence: Differential roles of moral disengagement, moral emotions, and moral values. European Journal of Developmental Psychology, 9(2), 195–209. https://doi.org/10.1080/17405629.2011.643168

Předběžná náplň práce
Práce bude obsahovat shrnutí dosavadního poznání o informovanosti o kyberšikaně v adolescenci a bude prezentovat samostatný kvantitativní výzkum daného tématu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The text will include a summary of the current knowledge regarding cyberbullying awareness in adolescence and will present a quantitative study of the topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK