Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah člověka a zvířete v islámu
Název práce v češtině: Vztah člověka a zvířete v islámu
Název v anglickém jazyce: The relationship between man and animal in Islam
Klíčová slova: člověk; lidství; zvíře; zvířeckost; islám; náboženství
Klíčová slova anglicky: human; humanity; animal; animality; Islam; religion
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2022
Datum zadání: 09.02.2022
Datum a čas obhajoby: 23.05.2022 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vlastní rešerše a zpracování pramenů
2. Pravidelné konzultace k problematice práce
3. Vlastní zpracování

STUDENTKA BYLA SEZNÁMENA SE ZÁSADAMI PLATNÝMI PRO PSANÍ TOHOTO TYPU PRACÍ
Seznam odborné literatury
Korán. Přeložil Ivan HRBEK. [Praha]: Československý spisovatel, 2012. ISBN 978-80-7459-080-1.
Tanzil Quran Navigator: English - Saheeh International. Tanzil.net [online]. Tanzil, 2007 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://tanzil.net/#trans/en.sahih/1:1
TLILLI, Sarra. Animals in the Qur'an [online]. New York (USA): Cambridge University Press, 2012, 279 s. [cit. 2021-12-14]. ISBN 9781139152204. Dostupné z: doi:https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1017/CBO9781139152204
SCHIMMEL, Annemarie. Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam [online]. Albany, NY, United States: State University of New York Press, 1994 [cit. 2021-12-14]. ISBN 978-0791419823. Dostupné z: https://www.giffordlectures.org/lectures/deciphering-signs-god-phenomenological-approach-islam
SCHIMMEL, Annemarie. Islam and The Wonders of Creation: The Animal Kingdom [online]. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2003 [cit. 2021-12-14]. ISBN 1 873992 81 5. Dostupné z: https://www.noor-book.com/en/ebook-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-pdf
DERRIDA, Jacques a David WILLS, MALLET, Marie-Luise, ed., 2008. The Animal That Therefore I Am [online]. Fordham University Press [cit. 2022-02-08]. ISBN 978-0-8232-2791-4. Dostupné z: https://grattoncourses.files.wordpress.com/2016/12/the-animal-that-therefore-i-am-jacques-derrida-ed-marie-louis-mallet-tr-david-wills.pdf
BURGATOVÁ, Florence a Olga SMOLOVÁ, 2018. Svoboda a neklid zvířecího života [online]. Praha: Nakladatelství Karolinum [cit. 2022-02-08]. ISBN ISBN 978-80-246-4060-3. Dostupné z: https://www.kosmas.cz/knihy/257544/svoboda-a-neklid-zvireciho-zivota/
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá vztahem člověka a zvířete v abrahámovských náboženstvích s důrazem na sunnitský islám. Pojednává také o zvířeti jako Božím stvoření a o zvířeti jako objektu náboženského práva. Vychází z toho, že islám je součástí židovsko-křesťanské tradice. Zároveň ale poukazuje na jeho specifika v této problematice oproti judaismu a křesťanství. Je třeba si u problematiky člověka povšimnout jisté kruhovosti, s níž je v tradici člověk určován ve vztahu ke zvířeti (a jako specifické zvíře) a opačně, zvíře ze vztahu k člověku jako jistá jeho deficientní forma. Proto se pohybujeme v teoretickém rámci na pomezí mezi filosofií a religionistikou. Čerpáme dále jak z islámské, k níž přistupujeme v kritické teoretické distanci, tak z islamologické literatury. Především se pak jedná o anglofonní odbornou literaturu a anglické a české překlady původních arabských textů, zejména Koránu a hadísů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis discusses the relationship between a human and animals in Abrahamic religions. The main focus is put on Sunni Islam. It also elaborates on the animal’s role as a creation of God and as an object of religious law. The thesis stands on the presumption that Islam constitutes a part of the Judeo-Christian tradition, but its specifics in comparison with Judaism and Christianity are being highlighted. It is essential to note the problem of circularity, which comes with defining a human being in relation to an animal - as a specific type of that animal. And vice versa - defining an animal in relation to man as a type of his deficient form. Therefore, it is a combination of philosophy and comparative religion that our theoretical field is situated in. Our sources comprise Islamic literature, which is being critically examined, as well as orientalist literature. Particularly Anglophonic academic production and English and Czech translations of Arabic texts, such as the Quran and ahadith, are being used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK