Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora neúspěšných žáků učiteli na prvním stupni základní školy
Název práce v češtině: Podpora neúspěšných žáků učiteli na prvním stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Teachers support of the unsuccessful pupils in primary school
Klíčová slova: školní neúspěch, školní úspěšnost, žák, učitel, základní škola, podpora, komunikace
Klíčová slova anglicky: educational failure, educational success, pupil, teacher, primary school, support, communication
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2022
Datum zadání: 06.02.2022
Datum a čas obhajoby: 05.09.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Krátká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zaměřena na problematiku školní ne/úspěšnosti. Diplomantka vymezí na základě odborné literatury pojem školní ne/úspěšnost a stručně shrne příčiny a důsledky školní neúspěšnosti. Hlavním úkolem teoretické části práce je shromáždit a popsat efektivní postupy a strategie doporučované v odborné literatuře pro podporu žákova učení, především při výuce žáků ohrožených neúspěchem. Jistá pozornost bude věnována také prevenci školní neúspěšnosti a podpůrným opatřením, a to převážně prvního stupně.

1. Rešerše zahraniční odborné literatury a vyhledání min. 3 dalších zdrojů a jejich rešerše - do poloviny března 2022
2. Sběr dat v souladu s řešením projektu Inovace v pedagogice (viz níže) - únor - březen 2022
3. Teoretická část práce - do dubna 2022
4. Prezentace výsledků výzkumu a interpretace zjištění. Závěr DP.


V rámci empirické části práce bude diplomantka na základě série pozorování ve dvou třídách na 1. stupni ZŠ na odlišných základních školách zjišťovat, jaké strategie a způsoby práce pro podporu žákova učení s ohledem na podporu školně neúspěšných dětí učitelé využívají a jak. Hlavní metodou bude pozorování doplněné o rozhovory s učiteli. Výsledky a hodnocení z pozorování budou porovnány s druhým pozorovatelem.

Struktura prezentace výsledků empirické části práce bude korespondovat se strukturou výzkumného nástroje expertního posouzení učitelových postupů, na jehož pilotáži se V. Bartoňová v rámci zapojení do projektu (viz níže) zapojila.

Diplomová práce je součástí projektu OPVVV – Inovace v pedagogice v prioritní ose, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390 – Školní neúspěšnost a efektivita pedagogických intervencí.
Seznam odborné literatury
Garrote, A., Dessemontet, R. S. & Opitz, E. M. (2017). Facilitating the social participation of pupils with special educational needs in mainstream schools: A review of school-based interventions.Educational research review,20, 12–23.

Nye, E., Gardner, F., Hansofrd, L. et al. (2016). Classroom behaviour management strategies in response to problematic behaviours of primary school children with special educational needs: view of special educational needs coordinators, Emotional and behavioural difficulties, 21(2), 43–60.

Hannes, K., Von Arx, E., Christiaens, E. et al. (2012). Don´t pull me out!? Preliminary findings of a systematic review of qualitative evidence on experiences of pupils with special educational needs in inclusive education. International conference on education & educational psychology. Procedia – Social and behavioral sciences 69, 1709–1713.

MICHALÍK, Jan, Pavlína BASLEROVÁ a Lenka FELCMANOVÁ, [2015]. Podpůrná opatření ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni. ISBN 978-80-87456-57-6.

HELUS, Z. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, 1979.

VIKTOROVÁ, I. Co je školním úspěchem? Pedagogika, 2004, 44(1), 38-42.

+ Zahraniční literatura vyhledaná diplomantkou
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá podporou školně neúspěšných žáků na 1. stupni základní školy prostřednictvím učitele. Cílem práce je zaznamenat strategie a pedagogické postupy k podpoře těchto žáků a zjistit, jak jsou tyto postupy uplatňovány v praxi.
Práce je členěna na dvě části, a to teoretickou a empirickou. V teoretické části je vymezen pojem školně neúspěšný žák a stručně jsou definovány příčiny a důsledky školní neúspěšnosti. Vymezena je také legislativní podpora těchto žáků se zaměřením na podpůrná opatření 1. stupně. Pozornost je zaměřena na faktory a oblasti ovlivňující školní úspěšnost, kterým se musí učitel věnovat při podpoře žáků, zvláště pak školně neúspěšných. Tyto kategorie jsou detailněji rozepsány a jsou jimi klima ve třídě, vztah mezi učitelem a žákem, hodnocení a motivace. Zvláštní pozornost je pak věnována komunikaci, která prostupuje všemi zmíněnými oblastmi.
Pro empirickou část byl zvolen kvalitativní výzkum vedený metodou pozorování ve dvou 3. třídách a uskutečněním následných rozhovorů s třídními učiteli.
Práce dochází k závěrům, že v každé třídě budou vždy žáci s rozdílnými schopnostmi a ti budou také v porovnání s ostatními žáky dosahovat horších výsledků. Na učiteli je pak nastavit takové podporující podmínky, aby rozvoj žáků do nejvyšší možné míry podpořil, eliminoval nežádoucí jevy a vytvořil takové prostředí, ve kterém si bude každý připadat úspěšný.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Master Thesis deals with the teachers support of educationally unsuccessful pupils in the 1st grade of primary school. The aim is to record strategies and pedagogical (didactic) practices to support these pupils and to see how these practices are applied in practice.
The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part, the concept of an educationally unsuccessful pupil is defined and the causes and consequences of school failure are briefly defined.
Legislative (congressional) support for these pupils is also defined, with a focus on 1st degree support measures.
Attention is drawn to the factors and areas affecting school success, which the teacher must pay attention to when supporting students, especially those who are unsuccessful in school.
The categories that are broken down in more detail are the overall climate in the classroom, the relationship between the teacher and the student, assessment, motivation and forms and methods of teaching. Special attention is then paid to communication, which permeates (touches/penetrates/fuses in) all the mentioned areas.
For the empirical part, a qualitative research was conducted using the method of observation in two 3rd grade classes and subsequent interviews with class teachers.
The Thesis comes to a conclusion that there will always be students with different abilities in every class and they will achieve worse results compared to other students.
It is then up to the teacher to set such supporting conditions to support the development of the pupils to the highest possible extent, eliminate undesirable phenomena and set up such an environment in which everyone will feel successful.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK