Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava geometricky frustrovaných vzácnozeminných sloučenin
Název práce v češtině: Příprava geometricky frustrovaných vzácnozeminných sloučenin
Název v anglickém jazyce: Synthesis of geometrically frustrated rare-earth based compounds
Klíčová slova: sloučeniny vzácných zemin|magnetická frustrace|krystalová struktura
Klíčová slova anglicky: rare-earth compounds|magnetic frustration|crystal structure
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Zásady pro vypracování
1. studium literatury
2. syntéza vybraných sloučenin
3. kvalitativní analýza připravených materiálů pomocí elektronového mikroskopu (EDX)
4. studium krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce
Seznam odborné literatury
1. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
2. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
3. Elektronické odborné časopisy

Předběžná náplň práce
V minulosti bylo identifikováno mnoho vzácnozeminných sloučenin se stechiometrií R2T2X (R-lanthanoid = vzácná zemina, T-tranzitivní kov, X-p-kov), které krystalizují v tetragonální krystalové struktuře typu Mo2FeB2 (prostorová grupa P4/mbm). Atomy vzácné zeminy jsou uspořádány tak, že tvoří trojúhelníkový motiv. Ten přináší do sloučenin geometrickou frustraci, která se může projevit i na magnetických vlastnostech. Z předchozích studií vyplývá, že mnoho z těchto sloučenin vykazuje velmi zajímavé magnetické vlastnosti.
Předmětem bakalářské práce bude příprava vybraných sloučenin R2T2X krystalizujících právě v tetragonální krystalové struktuře typu Mo2FeB2.
Práce se může stát základem diplomové práce, která se zaměří na studium magnetických vlastností a případně vlivu absorpce vodíku na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Many rare-earth based compounds with stoichiometry R2T2X (R-lanthanide = rare-earth, T-transition metal, X-p-metal) crystallizing in tetragonal Mo2FeB2 crystal-structure type (space group P4/mbm) were identified in the past. The rare-earth atoms form there a triangular lattice. This brings the geometrical frustration into the system what can have strong influence on magnetic properties. There was found that many of these compounds show very interesting magnetic properties.
The subject of the work will be the synthesis of selected R2T2X compounds crystallizing in tetragonal Mo2FeB2 crystal-structure type.
The research can continue as master thesis which will study magnetic properties of the compounds and possibly impact of hydrogen absorption on crystal structure and magnetic properties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK