Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace pedagogů k práci v lesních mateřských školách
Název práce v češtině: Motivace pedagogů k práci v lesních mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Teachers' motivation to work in forest kindergartens
Klíčová slova: Lesní mateřská škola, předškolní vzdělávání, učitel, motivace, rozhovor
Klíčová slova anglicky: Forest kindergarten, preschool education, teacher, motivation, interview
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2022
Datum zadání: 18.01.2022
Datum a čas obhajoby: 06.09.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Petra Ristić, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude věnovat předškolnímu vzdělávání v lesních mateřských školách se zaměřením na motivaci pedagogů pracovat v těchto institucích. V teoretické části bude nastíněn vznik lesních mateřských škol u nás i ve světě, jejich současný vývoj a legislativní podmínky v České republice. Práce se zaměří na pedagogickou koncepci lesních mateřských škol. Pozornost bude věnována obecné charakteristice osobnosti učitelů v mateřských školách i specifikům práce pedagoga v zařízeních implementujících lesní pedagogiku.
Teoretická část poskytne východiska pro zpracování empirické části, jejímž cílem bude prostřednictvím rozhovorů zjistit, jaké jsou motivace pedagogů lesních mateřských škol a lesních klubů působit jako učitel v těchto alternativních typech mateřských škol v porovnání s předškolním vzdělávání v běžných mateřských školách. Výzkum bude realizován pomocí hloubkových rozhovorů s pedagogy v LMŠ a v lesních klubech. Data budou analyzována pomocí otevřeného a tematického kódování v rámci kvalitativního výzkumného paradigmatu.
Seznam odborné literatury
KNIGHT, Sara. Forest School and Outdoor Learning in the Early Years. London: SAGE Publications Ltd, 2013. ISBN 978-1-4462-5530-8.

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.

SVOBODOVÁ, Eva a kol. Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1243-0.

SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8475-9.

ŠMELOVÁ, Eva a Alena NELEŠOVSKÁ. Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2272-5.

VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza. Ekoškolky a lesní mateřské školy: praktický průvodce pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 2. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2012. ISBN 978-80-7212-593-7.

VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza. Školka blízká přírodě: příručka předškolního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Asociace lesních mateřských škol, 2012. ISBN 978-80-260-4141-2.

VRÁNOVÁ, Šárka a Josef KUBÍK. Motivace učitelů – vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích. Žilina: Georg, 2014. ISBN 978-80-8154-099-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK