Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Riziko předčasných odchodů ze vzdělávání u klientů diagnostického ústavu
Název práce v češtině: Riziko předčasných odchodů ze vzdělávání u klientů diagnostického ústavu
Název v anglickém jazyce: Clients of Residential Youth Care at Risk of Dropout from Upper Secondary Education
Klíčová slova: předčasný odchod ze studia, předčasný odchod ze vzdělávání, střední vzdělání, dospívající chlapci, ústavní péče, diagnostický ústav pro mládež, pandemie COVID-19
Klíčová slova anglicky: school dropout, early school leaving, upper secondary education, adolescent boys, residential care, COVID-19 pandemic
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2021
Datum zadání: 20.12.2021
Datum a čas obhajoby: 17.05.2023 12:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M306, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2023
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Řešitel(ka) se seznámí se základy tvorby kvalitativních případových studií v pedagogice a se základními primárními a sekundárními studiemi k dané problematice v českém nebo anglickém jazyce (viz seznam literatury). Vybere zhruba pět typově odlišných případů rizikových adolescentů v péči DÚ, u kterých je zvýšené riziko předčasného odchodu ze vzdělávání (nebo již nastal). Na základě (opakovaných) rozhovorů se žáky a s personálem, případně i rodiči žáků a s využitím dalších dostupných informací, popíše případy v jejich kontextu. Provede mezipřípadovou analýzu. Diskutuje možná opatření pro podporu rizikových žáků z hlediska dokončení studia ve (střední) škole. Získá příslušné informované souhlasy a v práci dodrží další etická pravidla pedagogického výzkumu.
Seznam odborné literatury
ahmed Shafi, A. (2020) Researching young offenders: navigating methodological challenges and reframing ethical responsibilities. International Journal of Research & Method in Education, 43(1),1-15. https://doi.org/10.1080/1743727X.2018.1529746
Bubíková, M., Úlovcová, H., Viceníková, T., & Hyťha, P. (2006). Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání: Rozsah, problémy, příčiny a možnosti prevence. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
ČŠI. (2018). Vzdělávání ve středních školách s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky. Praha: Česká školní inspekce.
Dvořák, D., & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(2). https://doi.org/10.14712/23362189.2018.856
Dvořák, D.. Vyhnálek, J., & Starý, K. (2015). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: longitudinální studie rizikového žáka. Studia paedagogica, 21(3), 9-39.
Hayden, C.(2008). Education, schooling and young offenders of secondary school age. Pastoral Care in Education, 26(1), 23-31. https://doi.org/10.1080/02643940701848588
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2018). Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou školu. Výzkumná zpráva pro Jihomoravský kraj. Brno: FF MU.
Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2019). „Už to dál nešlo“ – meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků. Pedagogika, 69(2), 147–164. https://doi.org/10.14712/23362189.2018.852
Hloušková, L. (2014). Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica, 19(2), 11–38.
Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.
Matoušek, O.,& Matoušková, A. (2011). Mládež a delikvence. Praha: Portál.
Smeets, E. (2014) Education in young offender institutions and secure youth care institution. Educational Research and Evaluation, 20(1). https://doi.org/10.1080/13803611.2013.872040
Šlapalová, K., & Hlaďo, P. (2020). „Už mě to tam nebavilo“ – absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání se od školy. Orbis scholae, 14(1), 81–99. https://doi.org/10.14712/23363177.2020.12
Švaříček, R., Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Vyd. 2). Praha: Portál.
Trhlíková, J. (2012). Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách. Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Trhlíková, J. (2013). Předčasné odchody žáků ze středních škol: Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Trhlíková, J., & Úlovcová, H. (2010). Vliv rodinného zázemí na předčasné odchody ze vzdělávání a dlouhodobou nezaměstnanost mladých lidí. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení (s. 151–⁠179). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Předběžná náplň práce
Práce podá předhled českých a vybraných zahraničních zdrojů k tématu dropoutu. Charakterizuje výzkumný přístup (vícepřípadové) studie a použité metody dat. Empiricky popíše několik typově odlišných případů adolescentů ohrožených nedokončením vzdělávání z klientely DÚ pro mládež se zaměřením na vývoj případu a jeho anamnézu, např. zhoršující se prospěch, vysoká míra absence, předchozí změna školy nebo oboru studia, opakování ročníků, kázeňské problémy. Prostřednictvím rozhovorů bude dokumentovat vnímání studia střední školy z pohledu dospívajících a poskytovanou podporu před nástupem do DÚ a po něm. Ve studii zohlední možný vliv pandemie covid a distanční výuky na vzdělávací dráhu žáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will provide an overview of Czech and selected international sources on dropout. An overview of research design of (multi-case) case study and used methods. Several different cases of male adolescents at risk of not completing education in residential youth care will be described and analysed, with special attention to anamnesis, e.g. drop in achievement, high absenteeism, previous change of school or field of study, grade repetition, disciplinary problems. Perception of school from the perspective of adolescents and the support provided before and after entering the residential care will be described. The study will take into account the possible impact of the covid pandemic and distance learning on boys' educational careers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK