Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předškolní pedagogika na PedF UK v Praze v letech 1946 –1990
Název práce v češtině: Předškolní pedagogika na PedF UK v Praze v letech 1946 –1990
Název v anglickém jazyce: Preschool Education at Faculty of Education, Charles University in Prague during the years 1946 –1990
Klíčová slova: mateřská škola, vysokoškolské vzdělání , učitel/ka mateřské školy,studijní plány, vysokoškolský obor předškolní pedagogika
Klíčová slova anglicky: Kindergarten, university study, preschool teacher, study plans, university field of Preschool pedagogy
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2021
Datum zadání: 11.04.2022
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je historického charakteru. Bude se opírat o práci s primárními prameny archivní povahy, které bude analyzovat a interpretovat.
Seznam odborné literatury
OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 231 s. ISBN 978-80-7290-623-9.
OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy: vývoj a proměny předškolní výchovy do r. 1948. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-945-2.
UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-641-3.
VORLÍČEK, Chrudoš. Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1946-1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006. 69 s. ISBN 80-7290-257-1.
VORLÍČEK, Chrudoš. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve vývoji učitelského vzdělání v Československu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991. Informační bulletin. ISBN isbn80-901065-1-8.

Učební plány PedF UK v letech 1946-1990.
Předběžná náplň práce

Cílem práce je vytvořit historii oboru Předškolní pedagogika v letech 1946-1990 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vznikem a vývojem této disciplíny a ukáže na změny vysokoškolské přípravy učitelů MŠ pod zorným úhlem politického vývoje. Práce se zaměří na: A) Obsah vzdělání ve studijních plánech předškolní pedagogiky.
B) Prezentaci významných osobností spjatých s oborem předškolní pedagogiky na PedF UK.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to create a history of the field of Preschool Pedagogy in the years 1946-1990 at the Faculty of Education, Charles University in Prague. It deals with the origin and development of this discipline and shows the changes in the university training of kindergarten teachers from the perspective of political development. The thesis will focus on:
A) The content of education in the study plans of preschool pedagogy.
B) Presentation of important personalities connected with the field of preschool pedagogy at PedF UK.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK