Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebehodnocení dětí v mateřské škole
Název práce v češtině: Sebehodnocení dětí v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Self-evaluation of children in kindergarten
Klíčová slova: sebehodnocení, sebepojetí, hodnocení, dítě předškolního věku, mateřská škola
Klíčová slova anglicky: self-evaluation, self-concept, evaluation, preschool child, kindergarten
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2021
Datum zadání: 07.12.2021
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat možnostem využití sebehodnocení dětí v mateřské škole. Autorka pro účely této práce povede akční výzkum, který bude následně reflektovat. Práce bude průběžně konzultována.
Seznam odborné literatury
HANSEN ČECHOVÁ, Barbara, 2009. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-388-8.
KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG, 2012. Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0220-2.
MERTIN, Václav a Ilona GILLERNOVÁ, ed., 2015. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Třetí vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0977-5.
PRŮCHA, Jan, 2016. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-323-5.
SEDLÁČKOVÁ, Daniela, 2009. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.
SYSLOVÁ, Zora, Radmila BURKOVIČOVÁ, Jana KROPÁČKOVÁ, Kateřina ŠILHÁNOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, 2019. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7598-276-6.
VÁGNEROVÁ, Marie, 2012. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 531 s. ISBN 9788024621531.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou sebehodnocení dětí předškolního věku v současné mateřské škole. Teoretická část vymezí pojmy sebepojetí, sebevědomí a sebehodnocení předškolního dítěte. Dále bude věnována hodnocení a jeho vlivu na utváření vlastního sebehodnocení dítěte. Praktická část zkoumá možnosti práce se sebehodnocením dětí. Výzkumnou metodou bude akční výzkum, který vychází z přípravy, realizace a reflexe programu pro rozvoj sebepojetí dětí. Cílem výzkumu je zjistit, které techniky jsou pro děti v předškolním věku pro rozvoj sebehodnocení nejpřínosnější a co jim v sebehodnocení pomáhá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the issue of self-evaluation of preschool children in the current kindergarten. The theoretical part defines the concepts of self-concept, self-confidence, and self-evaluation of a preschool child. It is also devoted to the evaluation and its influence on the formation of the child's self-assessment. The practical part examines the possibilities of working with children's self-assessment. The research method is action research, which is based on the preparation, implementation, and reflection of a program for the development of children's self-concept. The research aims is to find out which techniques are most beneficial for preschool children for the development of self-esteem and what helps them in self-esteem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK