Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Terminologie in der neuronalen maschinellen Übersetzung. Tom Winter, Daniel Zielinski. In: Maschinelle Übersetzung für Übersetzungsprofis, ed. Jörg Porsiel, 2020, BDÜ, s. 210-233.
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Terminologie in der neuronalen maschinellen Übersetzung. Tom Winter, Daniel Zielinski. In: Maschinelle Übersetzung für Übersetzungsprofis, ed. Jörg Porsiel, 2020, BDÜ, s. 210-233.
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Terminologie in der neuronalen maschinellen Übersetzung. Tom Winter, Daniel Zielinski. In: Maschinelle Übersetzung für Übersetzungsprofis, ed. Jörg Porsiel, 2020, BDÜ, pp. 210-233.
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|terminologie|strojový překlad|neuronový strojový překlad|trénink překladačů
Klíčová slova anglicky: translation|translation analysis|translation problem|translation shift|terminology|machine translation|neural machine translation|training of NMT-engines
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2021
Datum zadání: 06.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2021
Datum a čas obhajoby: 07.06.2022 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Danuta Rytel-Schwarz, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
HOCHEL, B. Preklad jako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. (Libovolné vydání).
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. Bratislava: Tatran, 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.
BEČKA, J. Česká stylistika
CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě
DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace
HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ...
JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura
KRAUS, J., HOFFMANNOVÁ, J. Písemnosti v našem životě
KUFNEROVÁ, Z. et al. Překládání a čeština
KUNA, I. Realita a svět textu
MISTRÍK, J. Štylistika
MÖLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
NEBESKÁ, I., MACUROVÁ, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky
SLANČOVÁ, D. Praktická štylistika
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes
Hönig, H. Konstruktives Übersetzen
Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch
Kussmaul, P. Kreatives Uebersetzen
Nord, C. Textanalyse und Übersetzen
Nord, C. Translating as a purposeful activity
Kautz, U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens
Reiß, K. Texttyp und Übersetzungsmethode
Riasku, H. Translationskompetenz
Salevsky, H. Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen
Stolze, R. Hermeneutik und Translation
Wills, W. Uebersetzungsfertigkeit
Wilss, W. Uebersetzungsunterricht
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK