Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mimoškolní mediální zkušenost jako prostředek osvojování cizího jazyka v mladším školním věku
Název práce v češtině: Mimoškolní mediální zkušenost jako prostředek osvojování cizího jazyka v mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: Out-of-school media experience as a resource for L2 learning in primary school age
Klíčová slova: mediální zkušenost|autonomní učení|angličtina mimo školu|cizí jazyk|případová studie
Klíčová slova anglicky: media experience|autonomous learning|extramural English|L2|case study
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2021
Datum zadání: 10.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2022
Datum a čas obhajoby: 12.06.2023 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Kateřina Chládková, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude na základě případové studie zkoumat, jak vstupuje mimoškolní mediální zkušenost (počítačové hry, YouTube aj.) do osvojování cizího jazyka u dítěte mladšího školního věku a jak tento proces vnímá samo dítě a jeho dospělé okolí. Pomocí kombinace polostrukturovaných rozhovorů s dítětem i rodičem, mediálního a jazykového deníku obou participantů bude práce zjišťovat, kolik času dítě tráví v kontaktu s cizím jazykem, jakými mediálními prostředky je tento kontakt umožněn a jak se dále odráží v jeho každodenním projevu. Participatorní sběr dat bude trvat jeden týden.
1. Prostudovat odbornou literaturu k tématu práce a k použitým výzkumným metodám.
2. Navázat kontakt s rodinou, která se bude případové studie účastnit. Připravit text informovaného souhlasu, získat informovaný souhlas.
3. Připravit polostrukturovaný rozhovor, vytvořit záznamové archy – deník pro dítě a rodiče. Provést úvodní rozhovor s rodičem, participatorní sběr dat prostřednictvím deníku a následný rozhovor s dítětem nad deníkem a vybranými mediálními obsahy.
4. Analyzovat nasbíraná data. Výsledky porovnat s poznatky z odborné literatury.
5. Vyvodit závěry. Vést diskusi.
Seznam odborné literatury
Hannibal Jensen, S. (2017). Gaming as an English Language Learning Resource among Young Children in Denmark. CALICO Journal, 34(1), 1–19.
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.
Janíková, V. (2003). Autonomní učení, strategie učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická orientace, 13(4), 89-102.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.
Reinders, H. (2017). Digital games and second language learning. In S. Thorne & S. May (Eds.), Language, Education and Technology (pp. 329-343). Cham: Springer.
Sundqvist, P. (2009). Extramural English matters. Out-of-school English and its impact on Swedish ninth graders’ oral proficiency and vocabulary (Doctoral dissertation). Karlstad University.
Švaříček, R., Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK