Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Negativní myšlenky matek
Název práce v češtině: Negativní myšlenky matek
Název v anglickém jazyce: Negative thoughts in mothers
Klíčová slova: negativní myšlenky, negativní emoce, rané mateřství, dost dobrá matka, očekávání, IPA
Klíčová slova anglicky: negative thoughts, negative emotions, early motherhood, good enough mother, expectations, IPA
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2021
Datum zadání: 25.11.2021
Datum a čas obhajoby: 20.05.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Atkinson, J., Smith, V., Carroll, M., Sheaf, G., & Higgins, A. (2021). Perspectives of partners of mothers who experience mental distress in the postnatal period: A systematic review and qualitative evidence synthesis. Midwifery, 93. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102868
Fairbrother, N., & Woody, S. R. (2008). New mothers’ thoughts of harm related to the newborn. Archives Of Women's Mental Health, 11(3), 221-229. https://doi.org/10.1007/s00737-008-0016-7
Hall, P. L., & Wittkowski, A. (2006). An Exploration of Negative Thoughts as a Normal Phenomenon After Childbirth. Journal Of Midwifery & Woman's Health, 51(5), 321-330. https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2006.03.007
Law, N. K., Hall, P. L., & Cheshire, A. (2021). Common Negative Thoughts in Early Motherhood and Their Relationship to Guilt, Shame and Depression. Journal Of Child And Family Studies, 30(8), 1831-1845. https://doi.org/10.1007/s10826-021-01968-6
Masopustová, Z., Daňsová, P., & Lacinová, L. (2018). Jak to mají mámy: psychologický výzkum mateřství. Brno: Masarykova univerzita.
Murray, L., & Finn, M. (2012). Good mothers, bad thoughts: New mothers’ thoughts of intentionally harming their newborns. Feminism & Psychology, 22(1), 41-59. https://doi.org/10.1177/0959353511414015
Winnicott, D. W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje tématu negativních myšlenek u matek v raném věku jejich dítěte. Teoretická část se bude zabývat základními přístupy ke zkoumání tohoto jevu a jevů příbuzných (např. negativní myšlenky jako indikátor poporodní deprese, úzkosti, psychózy nebo OCD, proměny společenského vnímání mateřství a duševního zdraví, vztah mezi konceptem ideální matky a dost dobré matky). Výzkumná část bude zkoumat, jakým způsobem se ke svým negativním myšlenkám vztahují samy matky. Těžištěm budou polostrukturované rozhovory, které budou zpracovány interpretativní fenomenologickou analýzou. Cílem je popsat a lépe porozumět tomu, jaká je zažitá zkušenost matek s tímto jevem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this study is to cover the topic of negative thoughts of mothers during the early life period of their child. The theoretical part will focus on the basic principles of researching this phenomenon and other related topics (eq. negative thoughts as an indicator of postnatal depression, anxiety, psychosis or OCD, changes of the social perception of motherhood and mental health, relationship between the concepts of ideal mother and good enough mother). The research part will explore how mothers themselves relate to their negative thoughts. Semi-structured interviews processed by interpretative phenomenological analysis were chosen as the method. The overall goal is to describe and reach better understanding of mothers that experienced this phenomenon.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK