Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Феномен космополитического Баку: от вхождения в состав Российской империи до образования Первой независимой республики Азербайджан.etnick
Název práce v jazyce práce (ruština): Феномен космополитического Баку: от вхождения в состав Российской империи до образования Первой независимой республики Азербайджан.etnick
Název práce v češtině: Fenomén kosmopolitního Baku
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Cosmopolitan Baku: From Russian Empire to Independent Azerbaijan
Klíčová slova: Baku|Ázerbájdžán|Jižní Kavkaz|etnické menšiny
Klíčová slova anglicky: Baku|Azerbaijan|South Caucasus|ethnic minority
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2021
Datum zadání: 08.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.01.2022
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je podrobná studie čtyř nejpočetnějších etnických skupin, které tvořily hlavní populaci Baku, tj. Ázerbájdžánců, Rusů, Židů a Arménů. Práce si klade za úkol analyzovat základní charakteristiky každé etnické skupiny, její nejvýznamnější představitele, její vliv na město a interakci s jinými etnickými skupinami. Co se neautochtonních etnik týče, zvláštní pozornost bude věnována historii jejich vzniku a konsolidace jejich postavení coby významné etnické menšiny mezi městským obyvatelstvem, jakož i souvisejícím předpokladům a důsledkům, které z toho vyplývají. Práce si klade za cíl odhalit fenomén bakinského kosmopolitismu v kontextu politiky Ruského impéria na Kavkaze a jeho postavení v době rozpadu impéria a vzniku samostatného státu.

Целью данной работы является детальное исследование четырех наиболее многочисленных этнических групп, составляющих основное население г. Баку: азербайджанцев, русских, евреев и армян. В работе рассматриваются особенности каждой этнической группы на примере ярчайших представителей, ее влияние на город и взаимодействие с остальными этническими группами. В контексте неавтохтонных этнических групп особое внимание уделяется истории их появления и закрепления в качестве значительного этнического меньшинства среди городского населения, а также сопутствующим этому предпосылкам и вытекающим из этого последствиям. Работа ставит своей задачей раскрыть феномен бакинского космополитизма в условиях неинтрузивной политики Российской империи на Кавказе и его положение на момент распада империи и формирования независимого государства
Seznam odborné literatury
1) Баку: краткий очерк истории города по памятникам зодчества Р.Аджалов
2) Евреи в Азербайджане: история и перспективы. М.Беккер
3) Azerbaycanin azsayli xalqlari ve milli azliqlari: tarix ve muasirlik. G.Cavadov
4) История города Баку. С.Ашурбейли
5) История города Баку в первой половине XIX века. Ф.Тагиев
6) Русские в истории Азербайджана. Г.Заплетин, Г.Ширин-заде
7) Армяне и Баку. Х.Дадаян
8) Baki tarixin sehifeleri. S.Dadasova, E.Qasimzade, F.Memmedov
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK