Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak se stát kriticky ohroženým druhem: revize rozšíření a stavu populací karase obecného (Carassius carassius)
Název práce v češtině: Jak se stát kriticky ohroženým druhem: revize rozšíření a stavu populací karase obecného (Carassius carassius)
Název v anglickém jazyce: How to become a critically endangered species: a review of the distribution and status of the crucian carp (Carassius carassius)
Klíčová slova: Evropa, Česká republika, sladkovodní ryby, hybridizace, křížení, druhová ochrana, rybniční hospodaření
Klíčová slova anglicky: Europe, Czech Republic, freshwater fish, hybridization, species protection, pond management, fish farming
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2021
Datum zadání: 19.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2022
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Jeffries, Daniel Lee. Genetic and genomic approaches to the conservation of the threatened crucian carp Carassius carassius (L.): phylogeography, hybridisation and introgression. Diss. University of Hull, 2015.
Jeffries, Daniel L., et al. "Comparing RAD seq and microsatellites to infer complex phylogeographic patterns, an empirical perspective in the Crucian carp, Carassius carassius, L." Molecular ecology 25.13 (2016): 2997-3018.
Jeffries, Daniel L., et al. "Comparing RAD seq and microsatellites to infer complex phylogeographic patterns, an empirical perspective in the Crucian carp, Carassius carassius, L." Molecular ecology 25.13 (2016): 2997-3018.
Jeffries, Daniel L., et al. "Genetic evidence challenges the native status of a threatened freshwater fish (Carassius carassius) in England." Ecology and evolution 7.9 (2017): 2871-2882.
Holopainen, Ismo J., William M. Tonn, and Cynthia A. Paszkowski. "Tales of two fish: the dichotomous biology of crucian carp (Carassius carassius (L.)) in northern Europe." Annales Zoologici Fennici. Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 1997.
FIRLOVÁ, Veronika. Karas stříbřitý (Carassius gibelio) a jeho vliv na ekosystémy stojatých vod v nepůvodním areálu. Diss. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2013.
Kalous, Lukáš, et al. "Hidden diversity within the Prussian carp and designation of a neotype for Carassius gibelio (Teleostei: Cyprinidae)." Ichthyological Exploration of Freshwaters 23.1 (2012): 11.
Kalous, Lukáš. "Karas stříbřitý a jeho příbuzní." Živa 6 (2013): 285-288.
Kalous, Lukáš, “Diverzita rodu Carassius v Evropě: Rozšíření, Identifikace, Taxonomie“ Habilitační práce (2011)
Kalous, L., et al. "First European record of Carassius langsdorfii from the Elbe basin." Journal of Fish Biology 70 (2007): 132-138.
Malenovský, Igor. "Aleyrodoidea (molice). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí." Příroda 1 (2017).
Marek, Tomáš, “Diverzita ichtyofauny vybraných vodních nádrží na Sokolovsku se zaměřením na výskyt invazních druhů ryb.“ Diplomová práce (2012)
Ribeiro, Filipe, et al. "Prussian carp Carassius gibelio: a silent invader arriving to the Iberian Peninsula." Aquatic ecology 49.1 (2015): 99-104.
Rylková, K., and L. Kalous. "New finding of non-indigenous Japanese cyprinid fish in the Czech Republic." Scientia agriculturae bohemica 44.2 (2013): 79-84.
Rylková, Kateřina, et al. "Phylogeny and biogeographic history of the cyprinid fish genus Carassius (Teleostei: Cyprinidae) with focus on natural and anthropogenic arrivals in Europe." Aquaculture 380 (2013): 13-20.
Švátora, Miroslav, et. Al. “Ichtyofauna CHKO Křivoklátsko v letech 1993-2008“ Bohemia centralis (2011): 349-366.
Předběžná náplň práce
V kontextu sladkovodní bioty Evropy panují poznatky o případech původních, přirozeně se vyskytujících rybích druhů, které během pouhých několika posledních desetiletí změnily status z naprosto běžně se vyskytující ryby na status ryby kriticky ohrožené. Karas obecný (Carassius carassius) je uváděným exemplárním příkladem takovéto transformace stavu populací. Nakolik je situace u tohoto druhu kritická a jak k ní historicky došlo má za cíl formou literární rešerše revidovat tato bakalářská práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK