Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Senioři v čase pandemie onemocnění covid-19. Jak starší lidé v plzeňských církvích zvládali pandemii.
Název práce v češtině: Senioři v čase pandemie onemocnění covid-19. Jak starší lidé v plzeňských církvích zvládali pandemii.
Název v anglickém jazyce: Older adults during the Covid-19 pandemic. How old people in Pilsen churches managed the pandemic.
Klíčová slova: senioři, pandemie, Covid-19, církev, spirituální potřeby, sociální potřeby
Klíčová slova anglicky: older adults, pandemic, Covid-19, church, spiritual needs, social needs
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (27-PSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2021
Datum zadání: 18.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2022
Datum a čas obhajoby: 13.09.2022 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2022
Oponenti: Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na seniory v čase pandemie onemocnění Covid-19, jak zvládali období pandemie a lockdownů, zda jim v překonání tohoto období pomáhala víra a příslušnost do některého církevního společenství, jak se vypořádali se zákazem konání bohoslužeb a jak uspokojovali své spirituální a sociální potřeby. Popisuje, jak faráři v tomto náročném období pečovali o církevní společenství a jaké byly jejich zdroje odolnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán pojem stáří, charakteristika seniorské populace, její potřeby, bio-psycho-socio-spirituální proměny ve stáří, církev a její význam pro člověka, informace o onemocnění Covid-19 a spojených protiepidemických opatřeních a dopady izolace na starší lidi. V praktické části je popsán kvalitativní výzkum provedený technikou polostrukturovaných rozhovorů se seniory a faráři některých plzeňských církví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis focuses on the elderly people during the Covid-19 pandemic. It investigates how they managed the time of pandemic and lockdown, if their faith and membership in a church congregation helped them get over this period, how they handled the ban of church meetings and services, and how they satisfied their spiritual and social needs. It describes, how pastors in the demanding period carried about their communities and what was their source of resilience. The thesis has a theoretical and practical part. In the theoretical part the term of age, characterization of senior population, their needs, the bio-psycho-socio-spiritual changes during ageing, church and its importance for human, information about the Covid-19 illness and responding antiepidemic precautions and consequences of isolation on the elderly are described. In the practical part the qualitative research carried out using semi-structured interviews with seniors and pastors of some denominations in Pilsen is described.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK