Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů
Název práce v češtině: Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů
Název v anglickém jazyce: The influence of intensity of agricultural land use on pollinator diversity and abundance
Klíčová slova: agroenvironmentální opatření, ekologické zemědělství, funkční skupiny opylovačů, intensifikace zemědělství, druhová diversita, ekosystémové služby
Klíčová slova anglicky: agrienvironmental schemes, organic agriculture, pollinator functional groups, agriculture intensification, species richness, ecosystem services
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2021
Datum zadání: 19.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2022
Oponenti: Mgr. Kristýna Černá
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zemědělství je jedno z nejdůležitějších odvětví pro společnost a zemědělská půda je také dominujícím prvkem krajiny v České republice. A právě proto, se tato práce bude zabývat dopady různě intensivních agrárních přístupů na ekosystém. Konkrétně bude tématem určení míry vlivu typu obhospodařování krajiny právě na opylovače jakožto významné aktéry ekosystému.
Práce se bude snažit zodpovědět na následující otázky: Jaké jsou ekologické aspekty extenzivně obhospodařované krajiny pro opylovače? Jaké jsou rozdíly mezi extenzivním a intenzivním zemědělstvím z hlediska abundance a diversity opylovačů?
Práce nejprve shrne samotné rozdíly v managementu zemědělské půdy v ČR i v dalších státech v Evropě. Dále se práce zaměří na vliv intensity hospodaření na diversitu a početnost konkrétních funkčních skupin opylovačů. Práce rovněž kvalitativně (a při dostatku studií semikvantitativně) srovná rozdíly v efektu agroenvironmentálních opatření jak na jednotlivé skupiny opylovačů tak v základních typech zemědělských krajin (převaha intensivního × převaha extensivního hospodaření).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK