Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimization of the performance of fuel cell stacks
Název práce v češtině: Optimalizace výkonu svazků palivových článků
Název v anglickém jazyce: Optimization of the performance of fuel cell stacks
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Řešitel:
Oponenti: RNDr. Michal Václavů, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium doporučené literatury.
2. Příprava svazků palivových článků různých velikostí.
3. Testování svazků palivových článků za různých podmínek.
4. Měření základních elektrochemických vlastností palivových článků.
5. Zpracování naměřených dat. Příprava a sepsání bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
1. O’Hayre, Ryan P., Suk-Won Cha, Whitney G. Colella, and F. B. Prinz. Fuel Cell Fundamentals. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2016. ISNB 978-1-119-11415-4 978-1-119-11420-8.
2. Qui DK. et al.; Review on proton exchange membrane fuel cell stack assembly: Quality evaluation, assembly method, contact behavior and process design; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 152, 111660, 2021.
3. Parra D. et al.; A review on the role, cost and value of hydrogen energy systems for deep decarbonisation; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 101, 279-294, 2019.
Předběžná náplň práce
Technologie PEMFC otevírá mnoho možností pro čistou a udržitelnou výrobu energie. Srdcem této technologie je svazek palivových článků, který se skládá z mnoha článků zapojených do série. Dosažení optimálních pracovních podmínek svazků palivových článků může být komplikovaným úkolem, který vyžaduje optimalizaci vlhkosti a teploty. V této práci se se změnou těchto parametrů očekává zlepšení celkového výkonu článku, snížení napěťové nerovnováhy mezi jednotlivými články a zvýšení provozní stability. Cílem této bakalářské práce je sestavit výzkumné svazky palivových článků různých délek a definovat optimální provozní podmínky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
PEMFC technology opens up many possibilities for clean and sustainable energy generation. In the heart of this technology lies a fuel cell stack, which consists of many cells connected in series. Achievement of optimal working conditions of the fuel cell stack could be a complicated task that requires optimized humidity and temperature. In this work by varying these parameters avivement of improved overal cell performance, a decrease of voltage disbalance between individual cells and an increase of operational stability is expected. The goal of the present bachelor work is to assemble research fuel cell stacks of different lengths and define optimal operating conditions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK