Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přesuny tažných suchozemských ptáků na zimovišti
Název práce v češtině: Přesuny tažných suchozemských ptáků na zimovišti
Název v anglickém jazyce: Movements within non-breeding grounds in terrestrial migratory birds
Klíčová slova: migrace, přesuny, ptáci, sezonalita, zimoviště, změny prostředí
Klíčová slova anglicky: birds, environmental changes, migration, movements, seasonality, wintering area
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vojtěch Brlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2021
Datum zadání: 07.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2022
Oponenti: prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tažní ptáci tráví na zimovištích značnou část roku. Přesto jsou základní poznatky o ekologii a chování tažných druhů ptáků v této fází ročního cyklu kusé. Předchozí studie zaměřené na studium chování a pohyby v rámci zimoviště naznačují značnou mezidruhovou variabilitu ve využívání prostoru na zimovištích. Některé druhy vykazují vysokou míru stacionarity, některé se přesunují na krátké a jiné na dlouhé vzdálenosti. Ucelená představa o využívání prostoru v rámci zimoviště však u suchozemských ptáků doposud chybí, protože informace o těchto přesunech často není hlavním cílem migračních studií. Tyto informace jsou ale klíčové pro pochopení vlivů environmentálních podmínek, využívání habitatů, teritoriality a interspecifické kompetice na chování, fitness a populační trajektorie druhů. Formou literární rešerše student/ka shrne současné poznatky o stacionaritě, krátkých a dlouhých přesunech tažných druhů suchozemských ptáků na zimovištích. Zároveň se zaměří na dosavadní znalosti o faktorech tyto přesuny ovlivňující a dopady těchto přesunů na jedince či populace. V případě malého počtu prací na toto téma se student/ka pokusí navrhnout faktory, které by mohly tyto přesuny ovlivňovat, a popsat jejich možný dopad na ptáky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK