Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh a ověření badatelsky orientované úlohy na téma kyseliny a zásady pro žáky ZŠ
Název práce v češtině: Návrh a ověření badatelsky orientované úlohy na téma kyseliny a zásady pro žáky ZŠ
Název v anglickém jazyce: Design and verification of an inquiry-based task on the topic of acids and hydroxides for elementary school students
Klíčová slova: výuka chemie, badatelsky orientovaná výuka, kyseliny a zásady, základní škola, návrh a ověření úlohy, cíle výuky chemie
Klíčová slova anglicky: chemistry teaching, inquiry-based education, acids and hydroxides, elementary school, design and verification of a task, chemistry teaching goals
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2021
Datum zadání: 10.11.2021
Datum a čas obhajoby: 16.01.2023 11:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vymezení badatelsky orientované výuky a jejich specifik a rešerši publikovaných experimentálních námětů na téma kyseliny a zásady. V praktické části se věnuje tvorbě návrhu badatelsky orientované úloze na téma kyseliny a zásady pro výuku na základní škole a jejímu výzkumnému ověření ve výuce z pohledu výukových cílů badatelsky orientované výuky.
Seznam odborné literatury
BANCHI, Heather; BELL, Randy. The many levels of inquiry. Science and children, 2008, 46.2: 26.
BÍLEK, Martin a Veronika MACHKOVÁ. Badatelsky orientovaná výuka chemie: charakteristika a realizace v praxi. Hradec Králové: PřF UHK, 2015.
ČÍŽKOVÁ, Věra; ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Současnost a perspektivy badatelsky orientované výuky. Biológia, ekológia, chémia, 2016, 20(3), s. 10-13. ISSN 1338-1024.
DOSTÁL, Jiří. Badatelsky orientovaná výuka: kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných předmětech na základních školách. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4515-1.
DOSTÁL, Jiří. Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN: 978-80-244-4393-5
FEYZIOĞLU, Burak. The role of inquiry-based self-efficacy, achievement goal orientation, and learning strategies on secondary-school students’ inquiry skills. Research in Science & Technological Education, 2019, 37.3: 366-392.
HOFER, E.; ABELS, Simone; LEMBENS, Anja. Inquiry-based learning and secondary chemistry education-a contradiction. RISTAL, 2018, 1: 51-65.
PEDASTE, Margus, et al. Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review, 2015, 14: 47-61.
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání [online]. . Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
ŠKODA, Jiří, et al. The effectiveness of inquiry based science education in relation to the learners motivation types. Journal of Baltic science education, 2015, 14.6: 791.
YANG, Wenyuan; LIU, Enshan. Development and validation of an instrument for evaluating inquiry-based tasks in science textbooks. International Journal of Science Education, 2016, 38.18: 2688-2711.
Předběžná náplň práce
Shrnutí cílů výuky chemie na základní škole
definice badatelsky orientované výuky a jejích principů
rešerše běžně realizovaných pokusů na téma kyseliny a zásady
vytvoření série úloh na toto téma v souladu s principy badatelsky orientované výuky
praktické ověření vytvořených úloh
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Summary of chemistry teaching goals for elementary schools
definition of inquiry-based learning and its principles
research of commonly realized tasks on the topic of acids and hydroxides
designing inquiry-based task on this topic
practical verification of the task
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK