Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náplň přestávek žáků mezi vyučovacími hodinami na 2. stupni vybrané ZŠ
Název práce v češtině: Náplň přestávek žáků mezi vyučovacími hodinami na 2. stupni vybrané ZŠ
Název v anglickém jazyce: Content of breaks between lessons by pupils at the second level of selected primary school
Klíčová slova: přestávka, psychohygiena, žáci, pohyb, mobil
Klíčová slova anglicky: school break, psychohygiene, pupils, move, mobile phone
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2021
Datum zadání: 27.03.2022
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I.fáze : vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP.
II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovených metod.
III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků.
Seznam odborné literatury
Blatchford, P., & Sharp, S. (Eds.). (2005). Breaktime and the school: understanding and changing playground behaviour. Routledge.

Bendl, S. (2004). Jak předcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostředky. ISV

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Portál

Dandová, E. (2008). Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. ASPI.

Ježová, S. (2011). Možnosti monitoringu pohybové aktivity dětí mladšího školního věku [Master's thesis]. https://is.muni.cz/th/aohfe/

Linhart, J., Vodáková, A., Petrusek, M., & Sociologický ústav Akademie věd ČR. (1996). Velký sociologický slovník. Karolinum.
Předběžná náplň práce
BP má převážně charakter empirické povahy, šetření je založené na pozorování a doplněné dotazníkem pro žáky. Cílem práce je zjistit a popsat, jak žáci tráví velkou (svačinovou) přestávku ve škole a porovnat toto zjištění s představami žáků a možnostmi školy. Šetření bude realizováno na vybrané základní škole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK