Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Textové proměny českých coververzí zahraničních skladeb
Název práce v češtině: Textové proměny českých coververzí zahraničních skladeb
Název v anglickém jazyce: Textual Transformations of Czech Cover-versions of Foreign Lyrics
Klíčová slova: coververze|normalizace|komparativní analýza|písňový text|populární hudba
Klíčová slova anglicky: cover version|normalization|comparative analysis|lyrics|popular music
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2021
Datum zadání: 25.10.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2021
Datum a čas obhajoby: 05.09.2023 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat úspěšnými českými coververzemi zahraničních písní. Konkrétně se zaměří na komparaci obsahového posunu od zahraničních originálů, v jejímž rámci bude věnována pozornost i rozboru jazykových prostředků. Základem ale bude obecnější kulturální rámec, který coververzi chápe jako vydatný projev v rámci mechanismů kulturního transferu a následné apropriace. V tomto rámci bude tedy zohledněn sociálně-politický kontext, do něhož coververze vstupují (tj. např. adaptace vůči potřebám ideologie minulého režimu či dnešní zpracování coververzí). Ačkoliv práce bude vycházet především z poznatků literární teorie (analýza a interpretace textu), bude přihlížet i k výkladům historickým a hudebně-teoretickým.
Seznam odborné literatury
BÍLEK, Petr A.: „Duní vlak metrem v ránu teplém“: Pár poznámek k absenci obrazů každodennosti v české popkultuře normalizační éry. In: Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Každodennost. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 384-401.

BÍLEK, Petr A.: K práci i oddechu: Znakový systém normalizační pop music. In: Bílek, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 57-75.

BÍLEK, Petr A: Ohraničené společenství: Konstruování hranice mezi „naším“ a „cizím“ v české popkulturní a masové produkci období normalizace. In: Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Národ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. 220-242.

BÍLEK, Petr A.: Revoluce ve vzduchu: Obrazy revoluce v populární kultuře přelomu 60. a 70. let 20. století. In: Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Revoluce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 401-423.

CARRABINE, Eamonn: Populární hudba. In: Edwards Tim, ed.: Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010, s. 295-324.

FRELIGA, Kamil: Coververze – czechosłowacki fenomen kulturowy w latach 68-89. Diplomová práce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2018.

FRITH, Simon: Why Do Songs Have Words? In: Music for Pleasure: Essays in the Sociology of Pop. New York: Routledge, 1998, s. 105-128.

GAROFALO, Reebee: How autonomous is relative: popular music, the social formation and cultural struggle. In: Popular music. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987, roč. 6, č. 1, s. 77-92.

GRACYK, Theodore: The Aesthetics of Popular Music. In: Internet Encyclopedia of Philosophy. On-line:http://www.iep.utm.edu/music-po/.

HOUDA, Přemysl: Intelektuální protest, nebo masová zábava?: folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha: Academia, 2014.

KAZALARSKÁ, Zornitza: Smutná píseň je ve vzduchu“ Opakování jako textová strategie zpřítomňování skrytého. In: Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012, roč. 60, č. 2, s. 147-172.

KLEŇOVÁ, Eliška: Situačně podmíněné proměny současných písňových textů. In: Bohemica Olomucensia. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2013, roč. 5, č. 1, s. 44-57.

KOTEK, Josef: O české populární hudbě a jejích posluchačích: od historie k současnosti. Praha: Panton, 1990.

KRIMS, Adam: What Does It Mean to Analyse Popular Music? In: Music Analysis. New Jersey: Wiley, 2002, roč. 22, č. 1-2, s. 181-209.

MALINOWSKA, Anna: Cultural Transplantation and Problems of Transferability. Word and Text:
A Journal of Literary Studies and Linguistics IV, 2014, č. 2, s. 24-36.

MOSSER, Kurt: Cover Songs: Ambiguity, Multivalence, Polysemy, http://www.popular-musicology-online.com/issues/02/mosser.html

NEKVAPIL, Jiří; ZEMAN, Jiří: Sémiotické poznámky ke vzniku českých písňových textů. In: Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český, 1987, roč. 48., č.1, s. 30-34.

SENKAPOUN, Pavel: Písňový text v kontextu literatury. In: Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, roč. 57, č. 5, s. 695-710.

SOLIS, Gabriel: 'I Did It My Way: Rock and the Logic of Covers'. Popular Music and Society, 33, 2010, č. 3, s. 297 — 318
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK