Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Res publica - res christiana? Biblická motivace a českobratrská perspektiva křesťanské politické angažovanosti
Název práce v češtině: Res publica - res christiana? Biblická motivace a českobratrská perspektiva křesťanské politické angažovanosti
Název v anglickém jazyce: Res publica - res christiana? Biblical motivation and the Czech Brethren's perspective of christian political engagement
Klíčová slova: Křesťanská politická angažovanost, politická angažovanost, politická teologie, Ježíš, Josef Lukl Hromádka, církev, politika, Milion chvilek, liberální demokracie, Českobratrská církev evangelická
Klíčová slova anglicky: Christian Political Engagement, Political Engagement, Political Theology, Jesus, Josef Lukl Hromádka, Church, Politics, Million Moments, Liberal Democracy, The Evangelical Church of Czech Brethren.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Gallus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2021
Datum zadání: 25.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2022
Datum a čas obhajoby: 20.09.2022 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2022
Oponenti: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce s názvem Res publica – res christiana? Biblická motivace a českobratrská perspektiva křesťanské politické angažovanosti se zabývá možnými teologickými východisky pro křesťanskou politickou angažovanost. První kapitola mapuje biblické principy a pasáže inspirativní pro působení křesťanů v dnešní společnosti. Ve druhé kapitole se autor zabývá životem a dílem nejvýraznějšího českobratrského teologa 20. století J. L. Hromádky. Na konkrétních příkladech jeho veřejné činnosti i teologických výpovědí autor ukazuje klíčové myšlenky a zkušenosti, které formovaly postoje k této otázce dodnes přítomné v Českobratrské církvi evangelické. Obě tyto kapitoly tvoří pro autora základní východisko pro poslední kapitolu obsahující nastínění jeho vlastní teologické perspektivy. Tu dává do kontextu osobních zkušeností s politickým aktivismem na obranu liberální demokracie v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis entitled Res publica - res christiana? Biblical motivation and the Czech Brethren's perspective of Christian political engagement deals with possible theological basis for Christian political engagement. The first chapter maps the biblical principles and passages inspiring the work of Christians in today's society. In the second chapter, the author deals with the life and work of the most important czech protestant theologian of the 20th century J. L. Hromádka. On specific examples of his public activities and theological statements, the author shows the key ideas and experiences that form the approach to this issue still present in the Evangelical Church of Czech Brethren. Both of these chapters form the basic basis for the author's final chapter, which outlines his own theological perspective. He put this perspective in the context of personal experience with political activism in defense of liberal democracy in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK