Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etikoterapie v pojetí Ctibora Bezděka. Problematika morálního života člověka a jeho zdravotního stavu.
Název práce v češtině: Etikoterapie v pojetí Ctibora Bezděka. Problematika morálního života člověka a jeho zdravotního stavu.
Název v anglickém jazyce: Ethicotherapy in the concept of Ctibor Bezděk. Problems of human moral life and health.
Klíčová slova: etika, etikoterapie, modlitba, morálka, nemoc, sugesce, uzdravení, zlo
Klíčová slova anglicky: ethics, ethicotherapy, prayer, morality, illness, suggestion, healing, evil
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Fošum, Dr. theol.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2019
Datum zadání: 07.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2021
Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
Oponenti: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je poukázat na souvislosti mezi morálním životem člověka a jeho zdravotním stavem. Jde o aktuální aplikovaně-etické téma, které se zabývá vztahem etického jednání a jeho následků ve zdraví a terapii nemocí.
Práce se zabývá životem a dílem Ctibora Bezděka, který je odbornou veřejností považován za zakladatele etikoterapie, respektive dnes studované psychosomatické a sociální medicíny.
Kapitoly představují pojmy z etikoterapie a snaží se srozumitelným přístupem přiblížit význam jeho práce do dnešních dní. Poukáže na důležitost mravní rovnováhy v různých oblastech našeho života, úlohu víry v Boha a důvěru, kterou do něho vkládáme, v dynamice zdraví a nemoci.
Metoda: analýza textů Ctibora Bezděka, systematické uspořádání do tématu práce a aktualizace jeho odkazu.
Seznam odborné literatury
1. ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika: úvod a principy. 2. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-371-4.
2. ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3
3. BEZDĚK, Ctibor Hugo. Dobro a zlo: úvahy zakladatele etikoterapie o podstatě zla a o boji se zlem. Vydání první. Olomouc: Fontána, [2015], ©2015. 219 stran. ISBN 978-80-7336-814-2.
4. BEZDĚK, Ctibor Hugo. Etikoterapie: záhada nemoci a smrti. 5., opr. a rozš. vyd. Olomouc: Fontána, ©2007. 293 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7336-370-3.
5. BEZDĚK, Ctibor Hugo. Etikoterapie: záhada života a smrti : léčení mravností. Praha: Gemma 89, 1995. ISBN 80-85206-99-4.
6. BEZDĚK, Ctibor Hugo. Záhada nemoci a uzdravení. Etikoterapie. II. [Olomouc]: Fontána, 2000. 214 s., [7] s. obr. příl. ISBN 80-86179-45-1.
7. Bible a morálka: biblické kořeny křesťanského jednání. Překlad Jaroslav Brož a Josef Hřebík. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 207 s. ISBN 978-80-7195-367-8.
Bible, Český ekumenický překlad, Praha: Ekumenická rada církví, 1985.
8. DAHLKE, Rüdiger. Etikoterapie srdce: řeč srdce jako šance. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, ©2006. 264 s. ISBN 80-7336-381-X.
9. KACETL, Jaroslav. Obchodní a podnikatelská etika. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 98 s. ISBN 978-80-7435-095-5.
10. KATOLICKÁ CÍRKEV. Papežská rada pro spravedlnost a mír. Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. 534 s. ISBN 978-80-7195-014-1.
11. LEVINAS, Emmanuel a PETŘÍČEK, Miroslav, ed. Etika a nekonečno. Překlad Věra Dvořáková a Miloš Rejchrt. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. 231 s. Oikúmené; sv. 18. ISBN 978-80-7298-394-0.
12. ONDOK, Josef Petr. Bioetika. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 1999. 134 s. Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity; sv. 11. Studium; sv. 126. ISBN 80-86036-24-3.
13. PTÁČEK, Radek a kol. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 519 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5471-0.
14. ROTTER, Hans. Důstojnost lidského života: [základní otázky lékařské etiky]. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 107 s. Cesty; sv. 5. ISBN 80-7021-302-7.
15. SAMOJSKÁ, Kateřina. Abeceda etiky. 1. vyd. Praha: Unitaria, 2011. 105 s. ISBN 978-80-86105-62-8.
16.SLÁDEK, Karel a KOPECKÝ, Viliam. Spiritualita a psychosomatika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 116 stran. ISBN 978-80-7465-287-5.
17.VEVERKOVÁ, Kamila. Bible a etika v kontextu doby a myšlení. Vydání I. [Chomutov]: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství L. Marek, 2014. 208 stran. Pontes pragenses; svazek 70. ISBN 978-80-87127-60-5.
18. VOGELTANZ, Vladimír. Co s doktorem. Vydání první. Olomouc: Fontána, 1997- . svazků. ISBN 80-86179-01-X.
19. WEBER, Helmuth. Všeobecná morální teologie. Překlad Miroslav Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Zvon, 1998. 366 s. Theologica; sv. 2. Studium; sv. 89. ISBN 80-7021-292-6.
20.WENKEOVÁ, Jožka. Moderní etikoprevence: praktický průvodce transformací: návody, které je třeba uvést do života, poučení, jak žít život v lásce. 1. vydání. [Praha]: Jožka Wenkeová - Bude líp, 2019. 132 stran. ISBN 978-80-905650-6-7.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá etickými otázkami s ohledem na lidské zdraví. Inspiruje se dílem a životem Ctibora Bezděka, hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem žít, abychom měli světský i duchovní život v rovnováze, v souladu se svým svědomím, jaké formy terapie se doporučují při nerovnováze v našem životě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with ethical issues with regard to human health. It is inspired by the work and life of Ctibor Bezděk, seeking answers to the questions of how to live in order to balance the secular and spiritual life, in accordance with our conscience, what forms of therapy are recommended for imbalances in our lives.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK