Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání alkoholu u studentů vysokých škol hlásících se k LGBTQ komunitě
Název práce v češtině: Užívání alkoholu u studentů vysokých škol hlásících se k LGBTQ komunitě
Název v anglickém jazyce: Alcohol use among college students who belong to the LGBTQ community
Klíčová slova: LGBTQ – alkohol – užívání alkoholu – vysokoškolští studenti - AUDIT
Klíčová slova anglicky: LGBTQ – alcohol – alcohol use – college students - AUDIT
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2021
Datum zadání: 22.10.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2023 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2023
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Tomáš Jandáč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska: Nepustil, Pančocha, Frišaufová, Kalivodová, & Bártová (2012) zmiňují ve své publikaci, že České republice neexistuje dostatečný počet výzkumů týkající se LGBTQ komunity a užívání alkoholu. V minulosti bylo prokázáno nadužívání alkoholu v souvislosti s internalizovanou homofobií, vliv tedy může mít to, zda se jedinec se svojí identitou vyrovná a ztotožní anebo zda mu to působí potíže. Pitoňák (2018) se zaměřuje na to, že být v Česku ne-heterosexuální, stále není plně přijímáno.
Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zmapovat a popsat užívání alkoholu u studentů vysokých škol ve věku 18-26 let, kteří se hlásí k LGBTQ komunitě.
Hypotézy:
1. Jedinci hlásící se k LGBTQ komunitě mají celkově vyšší skóre v dotazníku AUDIT než heterosexuálně orientovaní jedinci.
2. Frekvence užívání alkoholu je u členů LGBTQ komunity vyšší než u heterosexuálně orientovaných studentů vysokých škol.
3. LGBTQ užívají alkohol způsobem binge drinking častěji než heterosexuálně orientovaní lidé.
Metody: Metoda sběru dat je dotazník AUDIT vytvořen pomocí Google formulářů, který bude v úvodu doplněn o základní údaje o jedinci.
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na užívání alkoholu u vysokoškolských jedinců hlásících se k LGBTQ komunitě. Bude využívat dotazník AUDIT, který obsahuje deset položek a týká se užívání alkoholu. Dotazník AUDIT bude vyhodnocen a podle počtu získaných bodů bude určena míra závislosti respondentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will focus on alcohol use among college students who belong to the LGBTQ community. It will use the AUDIT questionnaire, which contains ten items and covers alcohol use. The AUDIT questionnaire will be evaluated and the degree of addiction of the respondents will be determined according to the number of points obtained.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK