Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další profesní vzdělávání a rozvoj manažerů ve stavebnictví
Název práce v češtině: Další profesní vzdělávání a rozvoj manažerů ve stavebnictví
Název v anglickém jazyce: Further professional education and development of managers in construction
Klíčová slova: další profesní vzdělávání, řízení lidských zdrojů, podnikové vzdělávání a trénink, lidský kapitál, vzdělávání a rozvoj manažerů, stavebnictví
Klíčová slova anglicky: further professional education, human resource management, employee development, human capital, training and development of managers, construction
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2020
Datum zadání: 21.06.2021
Datum a čas obhajoby: 16.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005AN)
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 38/2020 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael, 2014. Handbook of Human Resource Management Practice. 13th ed. London: Kogan Page. 680 p. ISBN 978-0749469641.
ARMSTRONG, Michael, 2007. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
BUŠINA, František, 2014. Personální management ve stavebnictví: problém člověka ve stavebnictví. Praha: Wolters Kluwer. 319 s. ISBN 978-80-7478-455-2.
FOLWARCZNÁ, Ivana, 2010. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-3067-7.
KOUBEK, Josef, 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8.
KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ, Dagmar a Roman KURNICKÝ, 2004. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada. 183 s. ISBN 80-247-0698-9.
KURSCH, Martin a Jaroslav VETEŠKA, 2019. Research on the use of talent management, depending on the size and form of organizations. In 6th SWS International Scientific Conferences on Social Sciences 2019. Conference Proceedings, Albena, Bulgaria, vol. 6, Issue 2, pp. 715-722. ISBN 978-619-7408-92-8. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2.
PORTÁL ESTAV.CZ (https://www.estav.cz/cz/o-portalu-estav-cz)
PROKOPENKO, Joseph a kol, 1996. Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada, 1996. 631 s. ISBN 80-7169-250-6.
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.
ŠIKÝŘ, Martin, 2016. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualiz. a dopln. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5870-1.
TURECKIOVÁ, Michaela, 2004. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada. 168 s. ISBN 80-247-0405-6.
VETEŠKA, Jaroslav, 2016. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál. 319 s. ISBN 978-80-262-1026-9.
VETEŠKA, Jaroslav (ed.), 2020. Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu = Adult Education 2019 – in the context of professional development and social capital : proceedings of the 9th International Adult Education Conference : 11-12 December 2019, Prague. Praha: Česká andragogická společnost. 379 s. ISBN 978-80-906894-8-0. ISSN 2571-3841. ISSN 2571-385X.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ, 2020. Kompetence ve vzdělávání a profesním rozvoji. Praha: Česká andragogická společnost. 171 s. ISBN 978-80-907809-5-8.
VODÁK, Jozef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ, 2011. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 237 s. ISBN 978-80-247-3651-8.
VOJTOTIČ, Sergej, 2011. Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 192 s. ISBN 978-80-247-3948-9.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání a rozvoje manažerů v oblasti stavebnictví. Na základě analýzy specifik manažerské práce v tomto odvětví bude navržen vzdělávací (rozvojový) program odrážející zahraniční trendy. Budou modelovány klíčové profesní kompetence manažerů s důrazem na controlling ve stavebnictví (náklady, plánování, reporting, finanční řízení firmy, strategie, management rizika a management změny) a řízení zdrojů. Úkolem manažerů je takové zdroje identifikovat, vč. talentovaných pracovníků. Umění je potom tyto vzácné zdroje, jen těžko napodobitelné a nahraditelné, efektivně využít. Přístup založený na zdrojích zdůrazňuje, podobně jako teorie lidského kapitálu, že investice do lidí zvyšují hodnotu jedince pro organizaci. To souvisí s předpokladem, že určitá firma dosahuje trvalé prosperity a konkurenční výhody, když disponuje špičkovými specialisty, které konkurence nemůže tak snadno získat nebo nahradit.

Cíl práce:
Charakterizovat a analyzovat možnosti dalšího profesního vzdělávání a rozvoje manažerů v oblasti stavebnictví. Na základě analýzy specifik manažerské práce v tomto odvětví bude navržen vzdělávací program odrážející zahraniční trendy. Dále bude vytvořen kompetenční profil projektového manažera ve stavebnictví a manažera stavební výroby.

Metody výzkumu:
Kombinace kvalitativní a kvantitativní metodologie – smíšený design. Dotazování (řízené polostrukturované rozhovory, nestandardizovaný dotazník); komparativní a obsahová analýza.

Návrh osnovy:
Úvod
I. Teoretická část
Požadavky a role manažera ve stavebnictví
Teorie řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu
Management změny a management rizika
Význam, teorie a styly učení manažerů
Profesní kompetence manažerů
Další vzdělávání a rozvoj manažerů
Sebevzdělávání a seberozvoj manažerů
II. Praktická část
Výzkum ve středně velké stavební organizaci
Charakteristika managementu vybrané organizace
Výzkumný cíl, časový harmonogram
Interpretace a analýza získaných dat
Shrnutí a diskuze
Závěr
Seznam použitých informačních zdrojů
Přílohy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the issue of further professional education and development of managers in the field of construction. Based on the analysis of the specifics of managerial work in this sector, an educational (development) program reflecting foreign trends will be designed. The key professional competencies of managers will be modeled with an emphasis on controlling in construction (costs, planning, reporting, financial management of the company, strategy, risk management and change management) and resource management. The task of managers is to identify such resources, incl. talented workers. Art is then to use these precious resources, which are difficult to imitate and substitute, effectively. The resource-based approach emphasizes, like human capital theory, that investing in people increases an individual's value to the organization. This is related to the assumption that a company achieves lasting prosperity and competitive advantage when it has top specialists that the competition cannot so easily acquire or replace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK