Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antropogenní hybridizace mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími zástupci z rodu Malus (Rosaceae)
Název práce v češtině: Antropogenní hybridizace mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími zástupci z rodu Malus (Rosaceae)
Název v anglickém jazyce: Anthropogenic hybridization between selected cultivated and wild relatives from the genus Malus (Rosaceae)
Klíčová slova: Zemědělství, antropogenní hybridizace, domestikace, genová diverzita, introgrese, Malus sylvestris, Rosaceae, ochrana druhů
Klíčová slova anglicky: Agriculture, anthropogenic hybridization, domestication, genetic diversity, introgression, Malus sylvestris, Rosaceae, species protection
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2021
Datum zadání: 12.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2023
Oponenti: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Mezidruhová hybridizace patří mezi základní mechanismy evoluce u cévnatých rostlin. Kromě možného vzniku nových druhů, má také klíčový význam z hlediska lidské společnosti, a to při šlechtění a vzniku kulturních plodin. Na druhé straně ale může hybridizace mezi kulturními odrůdami a jejími původními volně rostoucími předky, známá též jako antropohybridizace, vést k ohrožení, a dokonce až totálnímu zániku původních druhů. Náplní bakalářské práce bude rešerše aktuálních poznatků o antropohybridizaci mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími druhy rodu Malus (Rosaceae). Jedním z hlavních cílů práce bude zhodnocení míry antropohybridace u modelové skupiny a jejího vlivu na přežívaní a potenciální ohrožení planě rostoucích populací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Interspecific hybridization is one of the basic mechanisms of evolution in vascular plants. Besides the possible emergence of new species, hybridization is also crucial for breeding and crop production for human society. On the other hand, hybridization between cultivars and their original wild ancestors, also known as anthropohybridization, can lead to wild relatives' threat and even their complete extinction. The content of the bachelor's thesis will be a review of current knowledge about anthropohybridization between selected cultivated and wild relatives from the genus Malus (Rosaceae). One of the main goals of the thesis will be to evaluate the rate of anthropohybridization in model group and its impact on survival and potential threats to their wild populations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK