Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv prostředí na klima školy
Název práce v češtině: Vliv prostředí na klima školy
Název v anglickém jazyce: Environmental influence on a school climate
Klíčová slova: klima školy, podmínky klimatu školy, pozitivní klima školy, prostředí, zkvalitnění klimatu
Klíčová slova anglicky: environment, school climate, school climate conditions, school climate improvement, positive school climate
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Roman Liška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2021
Datum zadání: 12.10.2021
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práci zpracujte v souladu s požadavky fakulty a KAMV. Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 38/2020 „O podrobnostech pro závěrečné práce“
Seznam odborné literatury
ČAPEK, Robert, 2010. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2742-4.
GEIST, Bohumil, 1992. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-85605-28-7.
GRECMANOVÁ, Helena, 2008. Klima školy. Olomouc: Hanex. ISBN 978-80-7409-010-3.
GRECMANOVÁ, Helena, 2012. Klima školy: soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Evaluační nástroje. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-87063-80-4.
HAVLÍNOVÁ, Miluše, 2008. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-487-8.
CHRÁSKA, Miroslav, 2016. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5326-3.
NEMES, kolektiv autorů, 1994. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu?. O individuálních projektech škol. Praha: Strom. ISBN 80-901662-2-9.
JEŽEK, Stanislav, 2005. Psychosociální klima školy. Brno: MSD. ISBN 80-86633-13-6.
SVĚTLÍK, Jaroslav, 2009. Marketingové řízení školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-494-9.
SYSLOVÁ, Zora, 2012. Autoevaluace v mateřské škole: cesta ke kvalitě vzdělávání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0183-0.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ, 2013. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0403-9.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce si klade za cíl popsat vliv prostředí na klima školy. Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. První dvě kapitoly se věnují prostředí školy a klimatu školy. Podrobněji je v nich popsáno vnější a vnitřní prostředí školy, vlivy, které na prostředí působí, typy klimatu, faktory ovlivňující kvalitu klimatu a účastníci klimatu školy. Zvláštní kapitola je věnována pozitivnímu klimatu, možnostem zkvalitnění klimatu a příkladům dobré praxe. Závěrem teoretické části je popsán koncept Škol podporujících zdraví. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na vnímání a hodnocení prostředí a klimatu velkoměstské mateřské školy, která má dvě budovy. Zkoumá odlišnosti klimatu v jednotlivých budovách z pohledu pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců a rodičů. Ke sběru dat slouží dotazníky směřované k jednotlivým účastníkům klimatu, v nichž tito účastníci hodnotí své vnímání klimatu v předem definovaných oblastech.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of following bachelor thesis is to describe the influence of environment on a school climate. The theoretical part of the thesis describes main terms such as school environment, internal and external environment, school climate. It is focused in detail on different types of school climate, important factors with influence on the quality of a school climate and all the people included in the climate. There is a special chapter focused on the term „positive climate“, possibilities to improve school climate and some examples of how to do it (from real schools). The last chapter of the theoretical part describes the concept of healthy schools. The practical part of this thesis is focused on perception and evaluation of the school environment and climate from pedagogical and non-pedagogical staff and parents by anonymously filled-in questionnaires.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK