Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetence vedoucího pracovníka vzdělávací organizace
Název práce v češtině: Kompetence vedoucího pracovníka vzdělávací organizace
Název v anglickém jazyce: Headteacher Competences within an Educational Institution
Klíčová slova: Klíčové kompetence, mateřská škola, profesní kompetence, sebereflexe, vedoucí učitelka, výchovně vzdělávací proces.
Klíčová slova anglicky: Educational process, headteacher, key competencies, kindergarten, professional competencies, self-reflection.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2020
Datum zadání: 30.06.2021
Datum a čas obhajoby: 16.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005AN)
Oponenti: PhDr. Roman Liška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována v souladu s příslušným Opatřením děkana.

Cílem diplomové práce je zjistit kompetence vedoucích učitelů/učitelek mateřských škol při zaměření se na jejich vzdělání, znalosti, dovednosti, návyky, postoje, řízení a kontrolu kolektivu.
Seznam odborné literatury
BELZ, Horst a Marco SIEGRIST, 2015. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 3. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0846-4.
BONTOVÁ, A., 2017. Androdidaktika. Banská Bystrica: Belianum. ISBN 978-80-557-1264-2.
GAVORA, Peter, 2010. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-.
OCHRANA, František, 2019. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu [online]. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum [cit. 2021-5-9]. ISBN 978-80-246-4204-8.
PALÁN, Zdeněk, 2002. Základy andragogiky: Úvod do studia personalistiky. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ, 2003. Pedagogický slovník. 4. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-647-6.
PUNCH, Keith, 2015. Úspěšný návrh výzkumu. Vydání druhé. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0980-5.
ŠKOLSKÝ ZÁKON, 2004. In:. Praha, ročník 2004, 561/2004 Sb.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ, 2020. Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje. Praha: Česká andragogická společnost. ISBN 978-80-907809-1-0.
VETEŠKA, Jaroslav, 2010. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha. ISBN 978-80-86723-98-3.
VETEŠKA, Jaroslav, 2017. Úvod do teorie vzdělávání dospělých a andragogiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-073-7.
Předběžná náplň práce
Úvod
Seznámení s myšlenkou a obsahem diplomové práce.
Teoretická část
Uvedení do problematiky kompetencí vedoucích pracovníků.
Uvedení do problematiky kompetencí vedoucích učitelů v MŠ.
Vymezení základních pojmů.
Seznámení s legislativou vztahující se k problematice.
Empirická část
Konkretizace výzkumného problému.
Popis metod sběru dat, typy otázek.
Vybrání výzkumných otázek.
Otestování na výzkumném vzorku a jeho popsání.
Zadání dotazníku a sběr dat.
Analýza dat formou grafů nebo tabulek.
Zpracování výsledků a jejich posouzení.
Závěr
Shrnutí výsledků, co se povedlo, nepovedlo, co vyplývá z dat, zhodnocení cíle.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preface
Introduction to the concept and content of the thesis.
Theoretical Section
Introduction to the concept of managers´ competencies.
Introduction to the concept of kindergarten headteachers´ competencies.
Basic term outline.
Introduction to the legislation concerned.
Empirical Section
Research problem specification.
Data collection method description, question types.
Research questions´ selection.
Research sample test, and its description.
Survey assignment, and data collection.
Data analysis in graphs and charts.
Data processing and assessment.
Conclusion
Result summary, accomplishments, nonachievements, data implications, aim evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK