Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad zákazu prodeje mentolových cigaret na užívání tabáku u vysokoškolských studentů: dotazníkový výzkum
Název práce v češtině: Dopad zákazu prodeje mentolových cigaret na užívání tabáku u vysokoškolských studentů: dotazníkový výzkum
Název v anglickém jazyce: The impact of menthol cigarette ban on the of tobacco use among university students: a questionnaire-based research
Klíčová slova: tabák, kouření, studenti, mentolové cigarety, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: tobacco, smoking, students, menthol cigarettes, questionnaire survey
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2021
Datum zadání: 01.10.2021
Datum a čas obhajoby: 24.06.2022 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat dopad zákazu prodeje mentolových cigaret na vzorce užívání tabáku v populaci vysokoškolských studentů v ČR.

Výzkumný soubor
Výzkumný vzorek bude tvořen studenty vysokých škol majících zkušenost s užíváním mentolového tabáku v minulosti.

Výběrová kritéria souboru
Rekrutace do výzkumného souboru bude probíhat na základě následujících kritérií:
1) Student vysoké školy
2) Uživatel mentolových cigaret
3) Souhlasí s účastí ve výzkumu
4) Věk 18+

Metody tvorby dat
Sběr dat bude realizován formou on-line dotazníku na platformě Survio. Dotazník bude respondentům distribuován skrze sociální sítě.

Analýza dat
Data budou exportována do MS Excel, kde budou následně analyzována s použitím popisné statistiky.
Seznam odborné literatury
Předběžný seznam literatury:

Ahijevych, K. & Garrett, B. (2004). Menthol pharmacology and its potential impact on cigarette smoking behavior. Nicotine & Tobacco Research, 6(1), 17-28.https://doi.org/10.1080/14622200310001649469
Cadham, C. J., Sanchez-Romero, L. M., Fleischer, N. L., Mistry, R., Hirschtick, J. L., Meza, L. & Levy, D. T. (2020). The actual and anticipated effects of a menthol cigarette ban: a scoping review. BMC Public Health, 20(1055). https://doi.org/10.1186/s12889-020-09055-z
Hersey, J. C., Ng, S. W., Nonnemaker, J. M., Mowery, P., Thomas, K. Y., Vilsaint, M., Allen, J. A. & Haviland, M. L. (2006). Are menthol cigarettes a starter product for youth? Nicotine & Tobacco Research, 8(3), 403-413.https://doi.org/10.1080/14622200600670389
Kulhánek, A., Hejlová, D. Slíž, M., & Baptistová, A. (2021). Analysis of tobacco industry marketing and media communication in response to the menthol cigarette ban in the Czech Republic in 2020. Adiktologie, Advance online publication.https://doi.org/10.35198/01-2021-002-0001
Zatoński, M., Herbeć, A, Zatoński, W., Przewoźniak, K. et al. (2018). Characterising smokers of menthol and flavoured cigarettes, their attitudes towards tobacco regulation, and the anticipated impact of the Tobacco Products Directive on their smoking and quitting behaviours: The EUREST-PLUS ITC Europe Surveys. Tobacco Induced Diseases 2018, 16(2).https://doi.org/10.18332/tid/96294
Předběžná náplň práce
Teoretická část práce bude sestávat z rešerše dostupných zdrojů mapujících problematiku užívání mentolových cigaret. V textu budou představena následující témata: prevalenční data o užívání mentolového tabáku informace o mentolovém tabáku a rizicích užívání, marketingové strategie tabákových firem,, data ze zahraničních studií mapující změny očekávané a skutečné změny ve vzorci užívání tabáku po zavedení zákazu mentolového tabáku, dostupné alternativy klasických cigaret.
Data do výzkumné části budou sbírána pomocí on-line dotazníku Survio, který bude šířen mezi cílovou populaci skrze kolejní a studijní skupiny na sociálních sítích. Sesbíraná data budou následně převedena do MS Excel, kde budou analyzována.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The first part of this work will constist of research of availabe resources regarding the topic of menthol-tobacco smoking. The text will present the following topics: prevalence data on menthol cigarette smoking, data regarding menthol-cigarettes smoking and related risks, marketing strategy of tobacco companies, international research data on expected and actual effects of menthol cigarette ban implementation and list of avalilable alternative tobacco products.
Data will be collected through on on-line questionnaire survey in the Survio.com platform, which will be distributed vie social media. Afterwards, data will be imported into MS Excel where it is going to be analyzed using descriptive statistics tools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK