Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva
Název práce v češtině: Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva
Název v anglickém jazyce: Effect of darunavir and atazanavir on ABCB1 and CYP3A4 expression in human precision-cut intestinal slices
Klíčová slova: efluxní transportéry, antivirotika, regulace exprese, enterocyty
Klíčová slova anglicky: efflux transporters, antivirals, regulation of expression, enterocytes
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2022
Datum zadání: 28.02.2023
Datum a čas obhajoby: 01.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2023
Oponenti: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
S využitím techniky tkáňových řezů z lidského jejuna studovat vliv antivirotik na efluxního transportéru P-glykoproteinu a biotransformačního enzymu cytochromu P-450 3A4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK