Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impact of Digital Service Tax on tax revenues of EU member states
Název práce v češtině: Dopad digitální daně na daňové příjmy členských zemí EU
Název v anglickém jazyce: Impact of Digital Service Tax on tax revenues of EU member states
Klíčová slova: ekonomie, daně, daňové systémy, digitální daň, nadnárodní korporace, Evropská unie, Evropa, daňové ráje, BESP
Klíčová slova anglicky: economics, taxes, tax systems, digital service tax, multinational enterprises, European Union, Europe, tax havens, BESP
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2021
Datum zadání: 29.09.2021
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O314, Opletalova - místn. č. 314
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Oponenti: Mgr. Tereza Palanská
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Garcia-Bernando J. & Janský P. (2021), Profit shifting of multinational corporations worldwide
Bauer M (2018), Five questions about the digital services tax to Pierre Moscovici
Cobham A. & Janský P. (2020), Estimating Illicit Financial Flows
Garcia-Bernardo, Janský P. & Torslov T. (2020), Multinational corporations and tax havens: evidence from country-by-country reporting
European Commission (2018), Proposal for a council directive laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence
Předběžná náplň práce
Výzkumná otázka a motivace

Jaký by byl dopad zavedení daně z digitálních služeb na daňové příjmy regionálních vlád EU?

Můj výzkum by se měl zaměřit na sblížení účinku daně z digitálních služeb na příjmy příslušných vlád v EU a také diskutovat o tom, jak by se korporace BigTech chovaly podle takových daňových zákonů na evropském trhu.

Progresivní povaha nadnárodních korporací v digitálním průmyslu a její vynikající schopnost používat nástroje BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, definováno OECD) umožňuje společnostem Bigtech zapojit se do nezákonných finančních operací a v důsledku toho je celková ztráta příjmů v důsledku BESP aproximována na být blízko 1 bilionu USD ročně (Garcia-Bernardo a Janský, 2021). Toto téma je proto velmi důležité studovat, aby bylo možné odhalit jeho účinek a vytvořit argumenty pro nebo proti takové daňové legislativě.

Příspěvek

Výsledek této práce by mohl pomoci odhalit potenciál a problémy, které by zavedení takového daňového práva mohlo přinést na evropský trh, evropské spotřebitele a příjmy příslušných regionů. Odhalení takového problému může pomoci nejen utvořit si veřejné mínění o takové záležitosti, ale také může orgánům umožnit porovnat náklady a efekt zavedení daňového nástroje.

Při práci na tomto projektu se také ponořím do diskusí týkajících se rozložení daňového zatížení daně z digitálních služeb, vlivu na malé podniky a pobídek pro investory (pět otázek ohledně daně z digitálních služeb pro Pierra Moscovici, Matthias Bauer, 2018).

Metodologie

Za předpokladu, že daň z digitálních služeb, jak ji navrhuje EU v roce 2018 (návrh směrnice Rady, Evropská komise, 2018), plánuji využít údaje poskytnuté Evropskou unií obsahující informace o daních právnických osob v minulých letech k analýze přesunu příjmů z velké digitální společnosti v zemích, kde již nějaká forma daně z digitálních služeb existuje (Tax Foundation, Elke Asen, 2021), a vybudovat kolem ní vhodný model. Model by měl simulovat vztah mezi celkovým ziskem z daňových příjmů a proměnnými, jako je populace, HDP, digitalizace trhu a další charakteristiky příslušných jurisdikcí.
Pak bych se s určitými alteracemi pokusil rozšířit tento model také na další země v EU, a tedy přiblížit celkové příjmy, které by mohly být zvýšeny takovým nástrojem, jako je daň z digitálních služeb.
Kromě toho použiji údaje od velkých korporací účastnících se iniciativy podle jednotlivých zemí (databáze OECD.Stat) a účetní údaje z rejstříků společností v EU, abych mohl školit svůj model a předpovídat chování ostatních společností ve stejném odvětví, které by pomozte mi navrhnout vhodný prediktivní model.

Osnova

Abstrakt

Úvod
A. proč je moje téma zajímavé?
b. stručný přehled stávajících znalostí o daních, BESP a dani z digitálních služeb
C. jak přidám ke stávajícímu výzkumu
d. hlavní výsledky a co znamenají
E. jak je práce organizována

Přehled literatury
A. literatura o daních
b. literatura zaměřená na BEPS, nástroje pro přesouvání zisku a daňové ráje
C. přehled globálních daňových příjmů a toků přesouvajících zisk
d. jaké hypotézy budou testovány a její motivace

Metodologie
A. popis údajů
b. nezávislé proměnné, které budou použity v analýze
C. jak bude test proveden

Výsledek
A. výsledek testování - zamítnutí/neodmítnutí hypotézy
b. výklad

Závěr
A. interpretace výsledků v kontextu
b. implikace pro praxi
C. témata pro další výzkum
Seznam akademické literatury:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research question and motivation

What would be the impact of introduction of Digital Service Tax on tax revenue of regional governments of the EU?

My research should focus on approximating the effect of Digital Service Tax on revenues of respective governments in the EU and also discuss how the BigTech corporations would behave under such tax laws in the European market.

The progressive nature of multinational corporations in digital industry and its outstanding ability to use BEPS (Base Erosion and Profit Shifting as defined by OECD) tools enables Bigtech corporations to engage in illicit financial operations and as a result total revenue loss due to BESP is approximated to be close to US$ 1 trillion per year (Garcia-Bernardo and Janský, 2021). Hence this topic is very important to study in order to unveil the effect and create arguments for or against such tax legislation.

Contribution

The result of this work could help reveal the potential and problems an introduction of such tax law could bring to the European market, European consumers, and respective regions revenues. Unveiling of such issue can help not only to form the public opinion on such a matter but also it can enable the authorities to compare the cost and effect of the tax instrument implementation.

While working on this project I will also dive into discussions regarding distribution of tax burden of Digital Service tax, effect on small businesses and incentives for investors (Five questions about the digital services tax to Pierre Moscovici, Matthias Bauer, 2018).

Methodology

Assuming the digital service tax as proposed by EU in 2018 (Proposal for a Council Directive, European Commission, 2018), I plan on using the data provided by the European Union containing information about corporate taxes in past years to analyze the shift of revenue from big digital companies in countries where some form of digital service tax is already in place (Tax Foundation, Elke Asen, 2021) and build a fitting model around it. Model should simulate the relationship between total tax revenue gain and variables such as population, GDP, digitalisation of the market and other characteristics of respective jurisdictions.
Then with some alternations I would try to expand this model also to other countries in EU and hence approximate the total revenue, that could be raised by such a tool as digital service tax.
Furthermore, I will use data from big corporations participating in country-by-country initiative (OECD.Stat database) and accounting details from EU company registers in order to train my model and predict the behaviour of other companies in the same industry, which would help me to design a fitting predictive model.

Outline

Abstract

Introduction
a. why is my topic interesting
b. brief overview of existing knowledge on taxation, BESP and Digital Service Tax
c. how I add to existing research
d. main results and what they mean
e. how is the thesis organized

Literature review
a. literature on the taxation
b. literature focused on BEPS, profit shifting tools and tax havens
c. overview of the global tax revenues and profit shifting streams
d. what hypotheses will be tested and its motivation

Methodology
a. description of the data
b. independent variables that will be used in the analysis
c. how the test will be performed

Results
a. outcome of the testing – rejecting/not rejecting the hypothesis
b. interpretation

Conclusion
a. interpretation of the results in the context
b. implication for practise
c. topics for further research
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK