Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sarkopénia u pacientov s Huntingtonovou chorobou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Sarkopénia u pacientov s Huntingtonovou chorobou
Název práce v češtině: Sarkopenie u Huntingtonovy choroby
Název v anglickém jazyce: Sarcopenia in patients with Huntington's disease
Klíčová slova: Sarkopenie, Huntingtonova nemoc, dynamometrie, svalová síla, svalový objem, fyzická výkonnost
Klíčová slova anglicky: Sarcopenia, Huntington's disease,, dynamometry, muscle strength, muscle mass, physical performance
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2021
Datum zadání: 23.09.2021
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: Lucie Růžičková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl práce:Tato průřezová, neintervenční, nerandomizovaná, prospektivní a observační studie si klade za cíl zjistit, zda se v souboru 16 pacientů s Huntingtonovou nemocí vyskytuje sarkopenie a její typy a pokud ano, tak ve kterých stádiích onemocnění. Práce si také za cíl klade odhalit pacienty s Huntingtonovou nemocí, kteří se nacházejí v riziku sarkopenie (v tzv. presarkopenii). V práci jsou také porovnávány výsledky testů nutričního a funkčního stavu mezi souborem pacientů a zdravých kontrol, které byly stejného pohlaví, věku a neprobíhalo u nich žádné akutní či chronické onemocnění, které by mohlo zásadně ovlivňovat jejich nutriční a funkční stav. Zjišťovalo se tak, v jaké míře mají pacienti snížené nutriční a funkční parametry oproti běžné zdravé populaci.
Metody:Do výzkumu byli vybráni jedinci s klinicky diagnostikovanou Huntingtonovou nemocí a souhlasili s účastí. Tito jedinci jsou ambulantní pacienti Neurologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK. V rámci výzkumu byla provedena řada testů hodnotících nutriční a funkční stav jedince – dotazníky funkčního stavu, soběstačnosti a sarkopenie, vyšetření na bioimpedančním přístroji, silové testy za použití ručního dynamometru a funkční testy stoje a chůze. U pacientů byla zjišťována přítomnost sarkopenie a jejích typů. Výsledky vyšetření a testů pacientů byly ještě ve statistické analýze výzkumu porovnávány se souborem zdravých kontrol. Statistická analýza se skládala z deskriptivní statistiky, dvouvýběrových nepárových t testů a Spearmanových korelačních testů.
Výsledky:V naší studii bylo zařazeno celkem 16 pacientů (53±13,6 let) (9 žen, 7 mužů) a 9 zdravých kontrol (49,6±16,9 let) (5 žen, 4 muži). Signifikantně horší výsledky byly u pacientů při měření svalové síly a funkčních testů v porovnáni se zdravými kontrolami. Signifikantní rozdíl u svalového objemu mezi soubory nebyl prokázán. V této studii byly také porovnávány různé přístupy vyšetření dynamometrem a bylo zjištěno, že poloha horní končetiny při testování byla zásadní pro výslednou hodnotu. Sarkopenie byla podle používaného algoritmu odhalena u 5 pacientů (3 mužů a 2 žen). Při provedení modifikovaného algoritmu byla sarkopenie zjištěna dokonce u 7 pacientů (3 muži, 4 ženy).
Závěr:Výsledky této studie ukázaly, že se v testovaném souboru pacientů je častý výskyt sarkopenie. Vzhledem k věku a přítomnému onemocnění lze mluvit o výskytu sekundární sarkopenie. U pacientů nad 65 let se vyskytla i primární sarkopenie. Přítomná sarkopenie výrazně ovlivňovala funkční stav testovaných pacientů. Multimodální přístup při vyhledávání sarkopenie se ukázal jako vhodný.
Klíčová slova:Sarkopenie, Huntingtonova nemoc, dynamometrie, svalová síla, svalový objem, fyzická výkonnost
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction:This cross-sectional, non-interventional, non-randomized, prospective and observational study aims to determine whether sarcopenia and its types occur in a cohort of 16 patients with Huntington's disease and, if so, at which stages of the disease. The study also aspives to identify patients with Huntington's disease who are at risk of sarcopenia (so-called presarcopenia). In addition, the study also compares the results of nutritional and functional status tests between a group of patients and healthy controls who were of the same sex, age and with no further acute or chronic disease that could significantly affect their nutritional and functional status. This was done to determine to what extent the patients exhibit reduced nutritional and functional parameters as compared with the healthy population.
Methods:Individuals with clinically diagnosed Huntington's disease who agreed to participate were recruited. These individuals are outpatients of the Department of Neurology, VFN in Prague and the 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague. A series of tests were performed to assess the nutritional and functional status of the individual - questionnaires of functional status, self-sufficiency and sarcopenia, bioimpedance testing, strength tests using a hand dynamometer and functional tests of standing and walking. The presence of sarcopenia and its types were determined in the patients. The results of the examinations and tests of the patients were compared with a set of healthy controls in a statistical analysis of the research. The statistical analysis consisted of descriptive statistics, two-sample unpaired t tests and Spearman's correlation tests.
Results:A total of 16 patients (53±13.6 years) (9 women, 7 men) and 9 healthy controls (49.6±16.9 years) (5 women, 4 men) were included in our study. Significantly worse results were observed in patients by muscle strength and functional tests compared to healthy controls. There was no significant difference in muscle volume between the groups. In this study, different dynamometer testing approaches were also compared and it was found that the position of the upper limb during testing was critical to the outcome. Sarcopenia was detected in 5 patients, 3 males and 2 females, according to the applied algorithm. When a modified algorithm was performed, sarcopenia was detected in even 7 patients (3 males, 4 females).
Conclusion:The results of this study showed that sarcopenia is common in the tested group of patients. Due to the age and the present disease, it is possible to speak of the occurrence of secondary sarcopenia. Primary sarcopenia also occurred in patients who were over 65 years of age. The presence of sarcopenia significantly affected the functional status of the tested patients. A multimodal approach in the search of sarcopenia proved to be appropriate.
Keywords:Sarcopenia, Huntington's disease,, dynamometry, muscle strength, muscle mass, physical performance
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK